A Di đà Phật Tiếng Hoa Bí Ẩn Là Gì

Nghĩa sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật – 南 無 阿 彌 陀 佛

Trong bài “Niệm Phật Ba La Mật” dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt bởi Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, ở phần thứ ba “Niệm Phật công đức”, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đã trình bày 17 ý nghĩa của danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật, như sau:

Này các Phật tử thân mến, xin hãy lắng nghe kỹ, tôi sẽ giải thích một cách rõ ràng.

Danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật chứa đựng sự công đức vô biên, ý nghĩa vô biên và sức mạnh vô biên để cứu cánh, phổ giác và giác ngộ… Ngay cả khi trăm ngàn vạn ức Na đến từ các kiếp trần tục, cũng không thể diễn tả hết. Bây giờ, trong thời kỳ Chánh pháp cuối cùng, tôi chỉ lược nói để các thành viên nhận lấy nhiều lợi ích.

Này các Phật tử, ý nghĩa của danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật là gì?

Nam mô đề cập đến giới luật, A Di Đà đề cập đến thiền định, và Phật đề cập đến trí tuệ.

Này các Phật tử, danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật có ý nghĩa bí ẩn vô biên và không thể nói hết, ngay cả khi ba đời mười phương của các vị Phật cũng không thể nào diễn tả đủ.

Khi đọc đến ý nghĩa thứ ba, được đánh dấu bằng (*), tôi bất giác nhớ lại. Lúc cha mẹ tôi còn sống, hàng đêm tại nhà, sau khi thực hiện tu tập Tịnh độ, tôi thường ngâm thơ về ý nghĩa của danh hiệu Nam mô A Di Đà Phật. Tôi nhớ rõ, tôi thuộc lòng và đọc tụng hàng đêm sau khi thực hiện tu tập Tịnh Độ. Nhân dịp Vu Lan, dịp Báo Hiếu, để tưởng nhớ công ơn của cha mẹ, tôi xin ghi lại những bài thơ ngâm về ý nghĩa “HỒNG DANH NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” để dành tặng cho tất cả những người tín đồ thiện lành cùng thưởng thức.

1/ Niệm Phật trì ngũ giới

NAM thứ nhất lòng nhơn bất SÁT
Khắp chúng sanh đều phải từ bi.
Chữ MÔ bỏ hết ái si,
Chớ ham DÂM DỤC và suy đọa hoài.
A tam thứ bỏ ngoài THÂU ĐẠO,
Vật của người chớ ham, chớ háo.
Chữ DI nên dứt nói xàm,
Bốn điều VỌNG NGỮ chớ găm vào lòng.
ĐÀ đệ ngũ sáng trong soi trí,
Tránh MA MEN thì ý bình an.
Quy y Tam Bảo vẹn toàn,
Nhớ lời PHẬT dạy rõ ràng sáu âm.
Kẻ học đạo chuyên tâm nghe rõ,
Xuất gia thì tỏ ngộ ngay.
Ráng lần sáu chữ từ nay,
Xét suy cạn lý ngộ rày chơn tâm.

Ghi chú:
(1) SÁT: Sát sanh.
(2) THÂU ĐẠO: Trộm cắp.
(3) Nói xàm: nói điều vô nghĩa.
(4) MA MEN: Rượu.

Ngũ giới là năm giới cấm căn bản của người đệ tử xuất gia và người tu tại gia sau khi đã quy y Tam Bảo.

2/ Niệm Phật thanh tịnh lục căn

NAM về NHÃN, SẮC trần đều diệt
Chớ đê mê mài miệt trần ai.
Chữ MÔ thuộc NHĨ, THINH hay,
Phải đều dập tắt thanh bai bước đường.
A là TỶ mùi HƯƠNG xa lánh,
Thích làm chi bịn rịn ái tình.
Chữ DI là THIỆT khiết tinh,
Vì trần chẳng mến sóng tình khỏi chao.
ĐÀ sáng suốt chiếu vào THÂN uẩn,
Đồ vô thường đừng bận XÚC duyên.
PHẬT khuyên Ý niệm chánh chuyên,
PHÁP mầu giả dối chẳng bền chẳng lâu.
Này các Phật tử, thẩm sâu mấy chữ,
Cứu độ người sanh tử luân hồi.
Cố công trì niệm trau dồi,
An nhiên tự tại khỏi thời trầm luân.

Ghi chú:
Lục căn: Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý.
Lục trần: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

3. Niệm Phật hành lục độ

NAM cố gắng đem ra BỐ THÍ
Pháp lẫn tài, vô úy chớ quên.
Đức từ mở rộng khắp miền,
Nhỏ như hột cát không riêng chút lòng.
MÔ tịnh hạnh người hòng TRÌ GIỚI,
Chớ ố hoen mà phải hư hèn.
Lòng bi nào kể xuống lên,
Một câu thanh bạch cũng nên đạo mầu.
A vô lượng nhớ câu NHẪN NHỤC,
Hãy nhu hòa un đúc chơn nguyên.
Không màn những chuyện não phiền,
Đớn đau, tủi hổ, dữ, hiền cần chi.
DI tiến bước hằng khi TINH TẤN,
Chớ kêu nài mõi cẳng mệt hơi.
Khá xem các Phật rạng ngời,
Danh truyền cổ cũng thời tịnh chuyên.
ĐÀ quang đảng soi miền CHÁNH ĐỊNH,
Vẫn an nhiên thanh tịnh bình thường.
Keo sơn gắn bó luôn luôn,
Một mai giác ngộ mười phương tỏ tường.
PHẬT toàn giác khai hương BÁT NHÃ,
Ánh nguyệt quang buông tỏa chín tầng.
Rõ thông diệu lý siêu quần,
Hoàn toàn thiện ý tâm trưng Niết Bàn.
Hành Lục Độ lo toan bữa bữa,
Chớ than van kéo nhựa kéo giây.
Hiểu rằng cõi Phật gần đây,
Di Đà, Thế Chí với rày Quán Âm.

Ghi chú:
Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát đạo: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh Tấn, Thiền định và Trí tuệ.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

Cuối cùng, tôi mượn bài thơ của Ngài Huỳnh Phú Sổ để kết thúc bài viết này:

NAM chỉ về tâm phải tịnh thanh
MÔ không dục lợi chẳng cầu danh
A trừ dâm dục nuôi tinh đủ
DI dứt đắn đo giữ báu lành
ĐÀ ấy kim thân sanh bất diệt
PHẬT là xá lợi hiệu vô sanh
LỤC ra chép để người người biết
TỰ lấy mình tu ắt sẽ thành.

Nguyện hy vọng công đức này
Lan tỏa khắp mọi nẻo đường
Đến với đệ tử và chúng sanh
Đồng sanh cõi Cực Lạc.


Được đăng ngày 25/10/2008 – Bởi ADMIN | f) TỊNH ĐỘ HỌC

A Di Đà Phật

Nguồn ảnh: Khám Phá Lịch Sử

Bài viết thực hiện bởi

Bài viết liên quan