Bạch Y Thần Chú Linh ứng

Video bạch y thần chú linh ứng

Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú là một bài kinh thường xuyên được sử dụng khi thờ tượng Phật Quan Âm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tổng hợp bài kinh này một cách đầy đủ nhất.

Tổng hợp bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú

Tịnh – Khẩu – Nghiệp – Chân ngôn

Tu lị, tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (đọc 3 lần)

Tịnh – Thân – Nghiệp – Chân ngôn

Tu đa lị, tu đa lị, tu ma lị, tu ma lị, ta bà ha . (đọc 3 lần)

An Thổ địa – Chân ngôn

Nam mô tam mãn đà, một đà nẫm án tô rô, tô rô, địa vĩ ta bà ha. (đọc 3 lần)

Bạch y Quan Thế Âm Đại sĩ Linh cảm Thần chú

Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Bạch – Y Quán – Thế – Âm Bồ – Tát. (đọc 3 lần)

Nam mô Phật, nam mô Pháp, nam mô Tăng, nam mô cứu khổ cứu nạn Quan thế âm Bồ tát, đát chỉ đá, ám dà hợp phạt đá, dà hợp phạt đá, dà hợp phạt đá, sa ha, thiên la thần, địa la thần, nhân ly nạn, nạn ly thân, nhất thiết tai ương hóa vi thần.

Chung

Xem thêm  Nguyên Nhân Gây Ra Hiện Tượng Trùng Tang

KHÓA TỤNG KINH CỨU KHỔ

Tịnh pháp giới chân ngôn:

Ám Lam (21 lần)

Văn thù hộ thân chân ngôn:

Án sỉ lâm bộ lâm (7 lần)

Lục tự đại minh chân ngôn:

Án ma ni bát minh hồng (7 lần)

Đại phật đỉnh thủ lăng nghiêm chú:

Án a na lệ ty sa đề

Bề la bạt xà la đà lị

Bàn đà bàn đà nễ

Bạt xà la bang ni phấn

Hổ hân đô lư ưng phấn

Sà ba ha. (7 lần)

PHẬT THUYẾT CỨU KHỔ CHÂN KINH

Nam mô cứu khổ cứu nạn

Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát

Bách Thiên vạn ức Phật

Hằng hà sa số Phật

Vô lượng công đức Phật

Phật cáo át Nan ngôn

Thử Kinh đại Thánh

Năng cứu ngục tù

Năng cứu trọng bệnh

Năng cứu bạch nạn khổ

Nhược hữu nhân

Độc tụng nhất Thiên biến

Nhất thân ly khổ nạn

Độc tụng nhất vạn biến

Toàn gia ly khổ nạn

Nam mô Phật lực uy

Nam mô Phật lực hộ

Sử nhân vô ác tâm

Linh nhân thân đắc độ

Hồi quang Bồ Tát

Hồi thiện Bồ Tát

A lốc Đại Thiên Vương

Chính thiện Bồ Tát

Ma hưu, Ma hưu

Thanh tịnh Tỷ khiệu

Quan sự đắc tán

Tự sự đắc hưu

Chư đại Bồ Tát

Ngũ bách A La Hán

Cứu hộ đệ tử (họ và tên) + người thân

Tất giai ly khổ nạn

Tự nhiên Quán Thế Âm

Anh lạc bất tu giải

Cần độc thiên vạn biến

Nhất thiết tai ương

Tự nhiên đắc giải thoát

Tín thụ phụng hành

Túc thuyết chân ngôn viết:

Kim ba kim ba đế

Cầu ha cầu ha đế

Đà la ni đế, ni a ca đế

Chân lăng càn đế

Bồ đế tát bà ha ( 3 lần)

NAM MÔ PHẬT, NAM MÔ PHÁP, NAM MÔ TĂNG

Xem thêm  Mơ Thấy Nhà Mới - Điềm Báo Gì?

Phật quốc hữu duyên

Phật pháp tướng nhân

Thương, lạc, nga, tịnh

Chiêu niện Quán Thế Âm

Mô niệm Quán Thế Âm

Niệm niệm lòng tâm khởi

Niệm Phật bất ly thân (tâm)

Thiên la thần, điện la thần

Nhân ly nạn, nạn ly thân

Nhất thiết tai ương hóa vi trần

Án, a đô lặc kế sa bà ha (3 lần)

Quan âm đại sĩ

Tích hiệu viên thông

Thập nhị đại nguyện

Thệ hoằng thâm

Khổ hải độ mê tân

Cứu khổ tầm thanh

Vô sát bất hiện thân

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

(Đại chúng đồng niệm giải kết thần chú)

Giải kết, giải kết, giải oan kết

Giải liễu oan hòa hiệp tẩy tâm

Dịch lự phát kiền thành

Kim đốc Phật tiền cầu giải kết

Giải kết, giải kết, giải oan kết

Giải liễu tiền sinh oan trái nghiệp

Bách niên vạn kiếp giải oan thù

Vô lượng, vô biên đắc giải thoát

Giải liễu oan diệt liễu tội

Nguyệt kiến đương lai long hoa hội

Long hoa tam hộ nguyện tương phùng

Vô lượng bồ đề chân bất thoái

Án sỉ lâm, án bộ lâm diệt

Kim tra, kim tra, tăng kim tra

Ngô kim vị nhữ giải kim tra

Chung bất giữ giới, kết kim tra

Án cường chung cường, cát chung cát

Na ha hội lý hữu thù luật

Nhất thiết oan gia ly ngã thân

Ma ha bát nhã ba la mật

NAM MÔ GIẢI OAN KẾT BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

Thập Nhị Nguyện

Nam mô hiệu viên thông, danh tự tại Quan Âm Như Lai, Quảng phát hoăng thệ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô nhất niệm tâm vô quải ngại Quan Âm Như Lai, thường cư Nam hải nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Xem thêm  Khám Phá Văn Bản Tiếng Phạn Trong Phật Giáo

Nam mô trụ sa bà U Minh giới, Quán Âm Như Lai, tầm Thánh cứu khổ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô hàng tà ma trừ yêu quái, Quán Âm Như Lai năng trừ nguy hiểm nguyên. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô Thanh tịnh bình thuy dương liễu Quán Thế Âm Như Lai, cam lồ sái tâm nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô Đại từ bi năng hỷ xả, Quán Âm Như Lai, thường hành bình đẳng nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô trú da tầm vô tổn hại, Quán Âm Như Lai, thệ duyệt tam đồ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô tạo vọng nam nham cầu lễ bái, Quán Âm Như Lai, già tỏa giải thoát nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô tạo pháp thuyền du khổ hải Quán Âm Như Lai, độ tận chúng sinh nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô tiền tràng phan, hậu bảo cái Quán Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây phương nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô vô lượng Thọ Phật cảnh giới Quán Âm Như Lai – Di đà thụ kỳ nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Nam mô Đoan nghiêm thân vô tỷ trại, Quán Âm Như Lai – Qủa tu thập nhị nguyện. Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát. O (1 lạy)

Ý nghĩa của bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú – những điều linh ứng

Bài Kinh Cứu Khổ Bạch Y Thần Chú mang đến rất nhiều ý nghĩa trong Phật pháp. Chính vì vậy, nó được rất nhiều Chư tăng, Phật tử trì tụng thường xuyên. Thực hiện bài kinh này mang lại rất nhiều điều linh ứng.

Xem thêm  Mơ Thấy Người Thích Mình

Chú này được tụng 12.000 lượt, hay in cúng 1.200 quyển sẽ mang hiệu nghiệm cả. Cầu con được con, cầu bệnh khỏi bệnh. Cầu tài được tài, cầu phúc được phúc, cầu tránh tai qua nạn khỏi tai qua nạn khỏi,…

Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp bạn có thể nắm rõ được các bài kinh chú cần thiết.

Tìm hiểu thêm tại Khám Phá Lịch Sử