Bí Quyết Cúng Hóa Vàng: Tạo Sự Lễ Phật Tràn Đầy Lòng Tôn Kính

1. Lời Nguyện Hương

(Quỳ xuống và lựa chọn một trong hai lời nguyện hương dưới đây)

a. Sử dụng các loại hương đốt, hương trầm…

Nguyện xin đem lòng thành kính
Gửi theo những cánh mây hương
Phảng phất khắp mười phương trời
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Tuân theo lời Phật dạy
Cùng chúng sinh trong pháp giới
Cầu Phật gia hộ và bảo vệ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (Ấn 3 lần chuông)

b. Sử dụng tâm hương

Nguyện xin thành lòng kính cẩn
Biến hóa khắp mười phương trời
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Tuân theo lời Phật dạy
Cùng chúng sinh trong pháp giới
Cầu Phật gia hộ và bảo vệ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (Ấn 3 lần chuông)

2. Lời Văn Khấn

(Quỳ gối và chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cư ngụ tại nơi đất (ở của gia đình, cơ quan, cửa hàng)…, chứng giám lòng thành và ủng hộ cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… đại diện cho toàn thể (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… hiện đang ở tại:…

Xem thêm  Văn Khấn Cô Hồn Ngoài Trời Tháng 7

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con thiết lễ cúng mãn Tết (cúng hóa vàng), con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh mời

+ Cúng tại nhà: vong linh các cụ gia tiên tiền tổ họ… hợp duyên, [các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… (nếu có)]…
(Tiếp)
các vong linh có duyên tại nơi đất (ở của gia đình, cơ quan, cửa hàng…)…, vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng, vong linh oan gia trái chủ cản trở phát triển công việc của (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con cùng các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con được về đây thọ tài ẩm thực hiến cúng của (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con, (nếu tụng kinh thì đọc thêm: và nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát) và hoan hỷ phù hộ cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con trong năm mới này.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

3. Lễ Tán Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ:
Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (Ấn 3 lần chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi, pháp khí: mõ. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

Bài Kinh (ấn vào tên bài): Tế Đàn
Bài Kinh (ấn vào tên bài): Cúng Linh

Xem thêm  Nốt Ruồi To Dần

6. Cúng Thực

a. Lễ văn bạch

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ, chư vong linh phù hộ cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con luôn đầy đủ duyên lành làm các lễ cúng không có sát sinh, để đem lại hạnh phúc cho gia đình, như Đức Phật dạy trong bài kinh “Tế Đàn”.

Nhân dịp cúng lễ mãn Tết (cúng hóa vàng), (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con như pháp cúng tế, thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường.

Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc:
Nhân duyên (gia đình, nhân viên cơ quan, cửa hàng)… chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong đàn lễ này, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Con/chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.
(Tiếp)
Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự hiến cúng trong đàn lễ cúng mãn Tết (cúng hóa vàng) này, của con/chúng con mà được thọ thực no đủ, khởi tâm hoan hỷ, hộ trì cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (Ấn 1 lần chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (Ủng 7 lần, Ấn 1 lần chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (Ủng 7 lần, Ấn 1 lần chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (Ủng 7 lần, Ấn 3 lần chuông)

Xem thêm  Mơ Thấy Nước Vào Nhà

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (Ấn 1 lần chuông, Ấn 1 lần vái)

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Trong những ngày đầu xuân năm mới…, con/chúng con muốn cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… một năm được tăng trưởng phúc lành, mọi sự cát tường, tiêu trừ nghiệp chướng, nên con/chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập của chư Tăng tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến các vị chư Thiên, chư Thần Linh và các vong linh.

  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất (ở của gia đình, cơ quan, cửa hàng…)…
  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho tất cả vong linh đã thỉnh mời trong đàn lễ này. (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

Trường hợp trong (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử… thì đọc tiếp:
Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được…
(Tiếp)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (Ấn 1 lễ)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Xem thêm  Đường Chỉ Tay Mắt Xích: Ý Nghĩa và Tác Động Trên Cuộc Đời

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian”
Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (Ấn 1 lần chuông, Ấn 1 lễ)

9. Kệ Cát Tường

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát! (Ấn 3 lần chuông)
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! (Ấn 7 lần chuông)

10. Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà con/chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu tập trong đàn lễ này, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay đến cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng…)… con/chúng con (đọc mong cầu)… và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (Ấn 1 lần chuông, Ấn 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (Ấn 1 lần chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (Ấn 1 lần chuông)

Xem thêm  101 Lời Dạy Của Đức Phật

Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (Ấn 3 lần chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (Ấn 1 lần chuông, Ấn 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (Ấn 1 lần chuông, Ấn 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (Ấn 3 lần chuông, Ấn 1 lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

Chủ sám bạch: Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, con/chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

14. Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

(Nếu (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con, (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con, có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) con/chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh).
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng…
https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha-d2437.html

Bài Cúng Phóng Sinh
https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-phong-sinh-tai-nha-d2491.html

15. Bạch Hạ Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (Ấn 1 vái)

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin chùa Ba Vàng
Ban Tri khách (cố định): 02036557799
Ban Tri khách (di động): 0962368620

II. Facebook

  1. Chùa Ba Vàng
  2. Thầy Thích Trúc Thái Minh
  3. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

III. Email

  1. Chùa Ba Vàng: [email protected]
  2. Thầy Thích Trúc Thái Minh: [email protected]