Bí Quyết Cúng Thí Thực Tại Gia Đình

Cúng thí thực là một nghi lễ dành cho các vong linh ngạ quỷ, nhằm cầu bình an và phát tâm từ bi. Khi thực hiện cúng thí này, chúng ta mong muốn đem công đức đến cho bản thân, gia đình và tất cả chúng sinh trong giới pháp.

Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị mâm cỗ cúng thí trước khi bắt đầu nghi thức cúng thí thực theo nghi thức Thiền môn. Các quý Thầy trong Thiền phái Trúc Lâm đã biên soạn nghi thức này để tụng đọc trong mùa Vu Lan. Bạn có thể tham khảo bài Hướng dẫn cách chuẩn bị mâm cỗ cúng Rằm tháng 7, cúng cô hồn Trầm Tuệ để biết cách bày trí mâm cúng thí thực một cách thanh tịnh và đầy đủ.

Nghi thức cúng thí thực tại nhà thiền môn năm 2021

Hình ảnh minh họa: Hồi hướng Tam Bảo cho các hương linh, vong linh, cô hồn để họ thọ hưởng được các vật cúng thí và sớm được siêu thoát về cảnh lành. (Nguồn: Internet)

Nghi Thức Cúng Thí Thực

Đánh 3 hồi khánh

NGUYỆN HƯƠNG (Chi lễ nguyện)

Hương giới, hương định, cùng hương tuệ. Hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới. Cúng dường Tam Bảo khắp mười phương. Nam mô Bồ-tát Hương Cúng Dường. (Niệm 3 lần)

Hôm nay là ngày… tại… tín chủ… phát tâm sắm chút ít phẩm vật: hương, hoa, cơm, cháo, bánh, nước… để cúng thí cho các hương linh, vong linh, cô hồn. Ngưỡng nguyện Đức Địa Tạng từ tôn tiếp độ cho các chư vị hương linh, vong linh, cô hồn được về đây thính pháp nghe kinh và thọ vật thực, cùng quy hướng thọ tam quy, nương nhờ thần lực Tam bảo hộ trì tiếp độ cho các hương linh, vong linh và các cô hồn được sớm siêu sinh thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sanh về nơi cõi an vui, gặp Chánh pháp tu hành chóng giác ngộ giải thoát.

Xem thêm  Mơ thấy Rắn đánh số gì?

Cúi mong Tam bảo thường ở khắp 10 phương cùng chư Long Thần hộ pháp từ bi thương xót đồng đến chứng minh và gia hộ. (3 lần)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn. Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Nay con nghe thấy vâng gìn giữ. Nguyện hiểu nghĩa chân đức Thế Tôn. Quy kính Phật Bồ-tát trên hội Bát Nhã. (3 lần)

TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá-lợi-phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Này Xá-lợi-phất! Tướng không của các pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong tướng “không”, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh; cho đến không có già chết, cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, nên Bồ-tát y theo Bát Nhã Ba-la-mật-đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba-la-mật-đa, được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, Bát Nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba-la-mật-đa, liền nói chú rằng: “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha”. (Niệm 3 lần)

Xem thêm  Vì Sao Xuất Hiện Nốt Ruồi?

TỤNG

 1. Này các vị hương linh Phật tử. Tôi nay cúng thí cho các vị. Thức ăn này biến khắp mười phương. Các vị hương linh Phật tử cùng chung hưởng. Nguyện đem công đức thí thực này. Hướng về khắp tất cả. Đệ tử cùng các hương linh. Đều trọn thành Phật đạo.

 2. Này các vị vong linh hữu tình. Tôi nay cúng thí cho các vị. Thức ăn này biến khắp mười phương. Các vị vong linh hữu tình cùng chung hưởng. Nguyện đem công đức thí thực này. Hướng về khắp tất cả. Đệ tử cùng các vong linh. Đều trọn thành Phật đạo.

 3. Này các vị cô hồn. Tôi nay cúng thí cho các vị. Thức ăn này biến khắp mười phương. Các vị cô hồn cùng chung hưởng. Nguyện đem công đức thí thực này. Hướng về khắp tất cả. Đệ tử cùng các cô hồn. Đều trọn thành Phật đạo.

 • Nam mô tát phạ đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

 • Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da, đát điệc tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

 • Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

 • Án nga nga nẵng, tam bà pha phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

SÁM HỐI

Các vị hương linh Phật tử. Vốn tạo bao vọng nghiệp. Đều do vô thỉ tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay thảy đều xin sám hối. Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

Các vị vong linh hữu tình. Vốn tạo bao vọng nghiệp. Đều do vô thỉ tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay thảy đều xin sám hối. Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

Xem thêm  Tôn vinh văn khấn Đức Ông tại Chùa

Các vị cô hồn. Vốn tạo bao vọng nghiệp. Đều do vô thỉ tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Hôm nay thảy đều xin sám hối. Nam mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (3 lần)

*- Các vị hương linh Phật tử xin quy y Phật.

 • Các vị hương linh Phật tử xin quy y Pháp.
 • Các vị hương linh Phật tử xin quy y Tăng.

*- Các vị vong linh hữu tình xin quy y Phật.

 • Các vị vong linh hữu tình xin quy y Pháp.
 • Các vị vong linh hữu tình xin quy y Tăng.

*- Các vị cô hồn xin quy y Phật.

 • Các vị cô hồn xin quy y Pháp.
 • Các vị cô hồn xin quy y Tăng.

*- Các vị hương linh Phật tử quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

 • Các vị hương linh Phật tử quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
 • Các vị hương linh Phật tử quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị vong linh hữu tình quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

 • Các vị vong linh hữu tình quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
 • Các vị vong linh hữu tình quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị cô hồn quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

 • Các vị cô hồn quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.
 • Các vị cô hồn quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- Các vị hương linh Phật tử, đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị hương linh Phật tử, đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
 • Các vị hương linh Phật tử, đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

*- Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
 • Các vị vong linh hữu tình, đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.
Xem thêm  Văn Khấn 1 Tết

*- Các vị cô hồn, đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.

 • Các vị cô hồn, đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.
 • Các vị cô hồn, đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

*- Các vị hương linh Phật tử quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.

 • Các vị hương linh Phật tử quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ.
 • Các vị hương linh Phật tử quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

*- Các vị vong linh hữu tình quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.

 • Các vị vong linh hữu tình quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ.
 • Các vị vong linh hữu tình quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

*- Các vị cô hồn quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.

 • Các vị cô hồn quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ.
 • Các vị cô hồn quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn. Tự tánh pháp môn thệ nguyện học. Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.

HỒI HƯỚNG

Thí thực công đức khôn tính kể. Thắng phước vô biên đồng hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh. Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não. Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ. Đời đời thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này. Chan rải mười phương khắp tất cả. Hết thảy chúng con cùng các loài. Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

Xem thêm  Khám Phá Ý Nghĩa Của Nốt Ruồi Sau Tai Trái Ở Phụ Nữ

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Nguyện cho các Hương linh, các vong linh cùng các chúng cô hồn, nương từ lực Tam bảo được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sanh cõi Phật an vui.

Nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sanh an nhiên giải thoát.

Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.

Khắp nguyện: Phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sanh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng. (1 lạy)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sanh, thâm nhập tam tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sanh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy)

Tham khảo:

 • Ý nghĩa mùa an cư kiết hạ
 • Ý nghĩa cúng dường trai tăng
 • Công đức cúng dường hương thơm
 • Bài văn tụng lễ Phóng sinh đơn giản tại nhà
 • Ý nghĩa ngày lễ Vu Lan và bài tụng lễ Vu Lan 2022
 • Có nên rút tỉa chân hương thường xuyên? Hướng dẫn bao sái bàn thờ

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN – SẺ CHIA CHÂN THẬT

Thương Hiệu Bán Trầm Hương Đốt Vi Sinh Uy Tín Việt Nam

Khám Phá Lịch Sử