Chuyện Quan Thế âm Bồ Tát: Sự Khởi Đầu Vĩ Đại

Trước khi là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã từng là con trai đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, với tên gọi là Bất Huyến Thái Tử. Trong thời kỳ vua ấy trị vì, Đức Phật Bảo Tạng xuất hiện trên thế gian.

Vua thấy lòng người dân ngày càng quan tâm và tuân thủ lời dạy của Phật, ông nghĩ: “Nếu Đạo Phật không phải là chân chính, tại sao mọi người lại tôn kính như vậy!” Vì vậy, vua quyết định cử hành lễ cúng Phật và các Tăng trong ba tháng, và khuyên các vương tử và đại thần cũng làm như vậy.

Bất Huyến Thái Tử là con trai hiếu thuận của vua, nghe theo lời cha, tận tâm tin kính. Ngài đã sắm đủ các món quý và tặng cúng cho Phật và đại chúng trong ba tháng, không bỏ sót bất kỳ bữa nào và không thiếu bất cứ món đồ nào.

Quan Đại thần Bảo Hải, là phụ thân của Phật Bảo Tạng, thấy điều này đã khuyên rằng: “Đại Vương đã cúng dường và tạo công đức, hãy dùng công đức ấy để tạo phước báu vô lậu, không hư không mất, để giành được sự an vui vô tận trong ba cõi bốn dòng, và hướng về Đạo Bồ Đề để cầu mau thành Phật, giải thoát chúng sanh khỏi đau khổ. Phần tự lợi đã đầy đủ, đức lợi thiện thảo cũng hoàn toàn.”

Bất Huyến Thái Tử nghe lời khuyên của ông Bảo Hải, trả lời rằng: “Tôi đã nhìn thấy mọi người trong thế gian chịu đựng sự khổ cực trong ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Những người sống trên trần gian và trong cõi thiên thượng đều gắn mắc các tai ương, một thân tràn đầy đau khổ, không an tịnh tí nào. Họ tạo ra tội lỗi và phải chịu quả báo sự đọa vào ba đường địa ngục. Chính vì không gặp được những người hiền nhân và nhà sư giỏi để hướng dẫn, chúng ta gặp những kẻ xấu xa, đang lẩn tránh tội lầm và làm phiền, phá hủy Chánh Pháp, khinh miệt Pháp Đại Thừa. Họ che giấu đạo đức và không biết điều lành. Vì vậy, chúng ta phải chịu sự đau khổ này.”

Bất Huyến Thái Tử suy nghĩ sâu, sau đó nói: “Tôi xin đặt lời nguyện này trước mặt Phật và đại chúng: Tôi sẽ sử dụng công đức đã từng dâng lễ cho Tam Bảo và công đức đã từng tu tập để hướng về Đạo Bồ Đề. Tôi nguyện trong quá trình trở thành Bồ Tát và làm những việc có lợi cho chúng sanh. Nếu tôi thấy một người nghèo khổ và bị nguy hại, không biết cầu cứu ai và nương dựa vào đâu, người đó nhắm tên của tôi, tôi sẽ ngay lập tức sử dụng Thiên Nhãn để biết và sử dụng Thiên Nhĩ để cứu giúp người đó khỏi khổ đau và đem lại niềm vui. Nếu không làm như lời thề này, tôi không xứng đáng trở thành Phật.”

Khi Bất Huyến Thái Tử nói như vậy, thế giới tự nhiên rung động vang lên âm thanh dịu dàng, lắng nghe và ngọt ngào. Mọi người đều cảm thấy vui mừng và lìa xa khỏi dục vọng trần tục.

Sau đó, các Đức Phật trên khắp mười phương đồng loạt thọ ký cho Quan Thế Âm rằng: “Trong thời gian chúng sanh đang trải qua sự kiếp thiện, khi Phật Bảo Tạng xuất hiện trên thế gian mà giáo hóa chúng sanh, con trai của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử, đã cúng dường và tạo công đức. Vì công đức ấy, trong các kiếp sau, Ngài sẽ trở thành Phật, hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai, và cõi Cực Lạc sẽ được gọi là Nhứt Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu, với sự vinh quang tốt đẹp hơn trước đến nhiều lần.”

Bất Huyến Thái Tử khi nghe Đức Phật Bảo Tạng thọ ký mình, vui mừng không thôi.

Kể từ đó, trong những kiếp sau, Quan Thế Âm đã trải qua nhiều đời, từ kiếp này đến kiếp khác, luôn giữ bổn nguyện và gắng công tu hành, hướng về Đạo Bồ Đề, làm việc của Bồ Tát, và hướng dẫn chúng sanh thoát khỏi đau khổ. Hiện tại, Quan Thế Âm đã trở thành Bồ Tát Đại Giác, phục vụ Đức Phật A Di Đà ở Cõi Cực Lạc, và mỗi ngày dẫn dắt chúng sanh trên khắp mười phương về cõi đó.

Sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, Quan Thế Âm đã kế thừa vị trí Phật và tiếp tục giáo hóa chúng sanh.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Đội ngũ biên tập viên tại khamphalichsu.com là các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa con người và công nghệ AI, chúng tôi tạo ra những bài viết không chỉ độc đáo mà còn đầy hấp dẫn.

Bài viết liên quan