Đức Phật A Di đà Nhập Niết Bàn

Video đức phật a di đà nhập niết bàn

Đức Phật A Di Đà Đã Vượt Thoát Luân Hồi Sao Cõi Tịnh Độ Diệt Độ?

Vấn: Khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, cõi Tịnh Độ sẽ do Bồ tát Quán Thế Âm giáo hóa. Nhưng khi đã là thân Phật, diệt độ sẽ như thế nào?

Đáp: “Diệt độ” là thuật ngữ Phật học nghĩa là “Hóa độ và tịch diệt”. Đức Phật A Di Đà đã thể hiện việc hóa độ chúng sanh trong cõi Ta bà, sinh ra ở cung vua Tịnh Phạn, xứ Ca tỳ la vệ. Ngài lớn lên, xuất gia trở thành Phật với hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và giáo hóa chúng sanh trong suốt 49 năm cho đến khi nhập Niết Bàn, được gọi là “Diệt độ”.

Trong quá trình giáo hóa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã có những sự thọ ký, như phó thác cho Ngài Di Lặc và Ngài Đại Ca Diếp. Dòng pháp của Ngài được truyền đến đệ tử của Ngài là Bồ đề Đạt ma và tiếp tục được truyền sang Trung Quốc đến Lục Tổ Huệ Năng. Sau Lục Tổ Huệ Năng, tông chỉ được chia thành hai dòng là Nam Năng và Bắc Tú.

Hiện nay, không còn sự truyền thừa bằng cách truyền y bát giáo pháp của Đức Phật cho một người duy nhất nữa. Thay vào đó, có nhiều phương tiện và môn tu hành khác nhau, truyền đạt cho nhiều người và giúp con người tiến hóa vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị giáo chủ của cõi Ta bà, vì chúng sanh trong cõi Ta bà có tham sân si, buồn vui, khổ giận, sống chết và luân hồi quả báo. Đức Phật hiện thân, sinh ra, chết đi và có những sự thọ ký theo lịch trình tiến hóa của chúng sanh trong cõi Ta bà, được gọi là “Diệt độ”.

Xem thêm  Mơ Thấy đàn Gà Con

Về Bồ tát Quán Thế Âm, sau khi Đức Phật A Di Đà nhập Niết Bàn, cõi Cực Lạc đã đổi tên thành “Nhứt Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu”. Quan Thế Âm làm việc trong cõi này và hầu hạ Đức Phật A Di Đà, hàng ngày đưa chúng sanh từ mười phương về cõi này.

Đoạn kinh trên đây nói về nhân hạnh của Bồ tát Quán Thế Âm tu hành đắc đạo và được Phật A Di Đà phó thác giao việc giáo hóa chúng sanh. Tuy nhiên, không phải ở cõi Ta bà mà ở cõi “Nhứt Thiết Trân Bảo Sở Thành Tựu”, khác với tên gọi cõi Cực Lạc.

Chư Phật không có thân thường trụ, không sinh, không diệt, không sống, không chết. Nhưng vì sự giáo hóa chúng sanh, các Phật phát nguyện thị hiện và hóa sanh, hóa diệt tùy theo cảm ứng và nhu cầu của chúng sanh.

HT. Thích Giác Quang

Nguồn: Khám Phá Lịch Sử