Nghi Lễ Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

Vía Quan Âm

Lễ Vía Quan Âm Bồ Tát

(Ngày 19 tháng 2, 6, 9 âm lịch)

Quan Âm là vị Bồ Tát được tôn kính rất nhiều trong Phật Giáo. Vía Quan Âm là một nghi thức quan trọng để tưởng nhớ và cúng dường Quan Âm Bồ Tát. Trong lễ vía này, có nhiều nghi thức và kinh lễ cúng hương để tôn vinh và cầu nguyện đến Quan Âm Bồ Tát.

Cúng Hương

Quì thẳng đứng, lấy 3 cây hương dâng ngang trán và chỉ chủ lễ niệm.

Nguyện dâng hương mầu này
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, chư Bồ Tát
Thinh Văn và Duyên Giác
Cùng các bậc Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Khắp xông mười phương cõi
Tỏa ngát các chúng sanh
Đều phát tâm Bồ Đề
Xa lìa các vọng nghiệp
Trọn nên Đạo Vô Thượng.
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. (1 xá)

Tán Thán Quán Thế Âm

Đảnh lễ Quan Âm đại bi chủ,
Nguyện lực hồng thâm tướng hảo thân,
Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì,
Nghìn mắt quang minh khắp quán chiếu.
Trong lời chân thật tuyên mật ngữ,
Trong tâm vô vi khởi bi tâm,
Sớm khiến mãn nguyện mọi hy cầu,
Vĩnh viễn diệt trừ bao tội nghiệp.
Long thiên thánh chúng đồng từ hộ,
Ngàn trăm tam muội đốn huân tu,
Thọ trì, thân chính quang minh tràng.
Thọ trì, tâm chính thần thông tạng.
Tẩy rửa trần lao nguyện như biển,
Siêu chứng Bồ-đề, phương tiện môn.
Con nay xưng tụng, nguyện quy y,
Tùy nguyện theo tâm ắt viên mãn.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát. (3 lần) (1 o)

Xem thêm  Cách Tính Hiện Tượng Trùng Tang và Cách Hóa Giải

Cầu Nguyện

Hôm nay lễ Vía Quan Âm (đản sanh ngày 19 tháng 2, hay thành đạo 19 tháng 6 hay xuất gia 19 tháng 9 âm lịch), đệ tử chúng con là…. và các Phật tử Chùa Hương Sen, đạo tràng Perris, California, vân tập tại đại hùng bảo điện chùa Hương Sen, Perris, California, Hoa Kỳ, thành tâm thiết lễ Vía Quan Âm, cúng dường hương hoa, bánh trái, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh, nguyện trì tụng (Ngũ Bách Danh, Kinh Sức Mạnh Quan Âm, Kinh Phổ Môn…) xưng tán Hồng Danh, tu hành công đức.

Chúng con kiền thành cung thỉnh mười phương Chư Phật, Quan Thế Âm Tát cùng các vị Bồ tát, tịnh đức chúng tăng, từ bi gia hộ cho…. (quý danh hay đệ tử chúng con), phiền-não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thường được an lành, xa lìa khổ ách, cùng hết thảy chúng sanh, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. (1 xá)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát tác đại chứng minh. (3 lần) (1 o)

Khen Ngợi Phật

Đấng Pháp Vương vô thượng
Ba cõi chẳng ai bằng
Thầy dạy khắp trời, người
Cha lành chung bốn loài
Quy y tròn một niệm
Dứt sạch nghiệp ba kỳ
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận. (1 xá)

Quán Tưởng Phật

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Lưới đế châu ví đạo tràng
Mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (o)

Đảnh Lễ

(Đại chúng đồng tụng)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (o) (1 lạy)

Xem thêm  Mơ Thấy Rắn Đen Trắng

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (o) (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (o) (1 lạy)

  • o0o –

Tán Dương Chi

(Mời ngồi xuống và khai chuông mõ)

Cành dương nước tịnh nhiệm mầu
Rưới tắt muôn vàn cảnh khổ đau
Chư Thiên mát mẻ, tâm thanh tịnh
Nhân thế vui tươi, cảnh an nhàn
Cam lồ rưới khắp trần gian
Lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa. (o)

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) (o)

Chú Đại-Bi

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) (o)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam Mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam Mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.
Nam Mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam Môna ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô h

Xem thêm  Nốt Ruồi ở Giữa Môi Trên