Niệm Danh Hiệu đại Thế Chí Bồ Tát

Video niệm danh hiệu đại thế chí bồ tát

Ảnh minh họa

Trong buổi lễ Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni hỏi về lý do mà Thánh chúng có thể chứng nhập viên thông, đức Đại Thế Chí Bồ Tát trả lời rằng: “Tôi nhớ lại suốt vô kể kiếp trước, Đức Siêu Nguyệt Quang Như Lai đã dạy cho tôi pháp “Niệm Phật Tam muội”.

Lúc Đức Phật A Di Đà còn là Chuyển Luân Thánh Vương, Ngài Quán Thế Âm là con trưởng, Ngài Đại Thế Chí là con thứ. Hai vị đại Bồ tát này hiện đang ở thế giới Cực Lạc đứng hai bên trái phải để phụ trợ cùng Đức Phật A Di Đà cứu độ chúng sinh. Bồ tát Đại Thế Chí tu pháp môn niệm Phật chỉ một câu Phật hiệu mà nhiếp thâu “sáu căn” nên đưa đến giác ngộ. Từ việc niệm Phật cho đến khi chứng đạo phải trải qua năm mươi hai giai đoạn là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đến đẳng giác, diệu giác, vì vậy Bồ tát Đại Thế Chí cùng với năm mươi hai vị Bồ tát khác cũng đại diện cho năm mươi hai giai đoạn.

Theo Kinh Lăng Nghiêm, trong chương “Đại Thế Chí Bồ tát Niệm Phật Viên Thông”, Bồ tát Đại Thế Chí nói: “Ta nhớ lại trong vô lượng kiếp trước, có Phật ra đời tên là Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang Phật, Diệm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Huệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xưng Quang Phật, Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Trong kiếp đầu tiếp nối mười hai vị Phật ra đời, vị Phật sau cùng là Phật Siêu Nhật Nguyệt Quang, dạy tôi niệm Phật, tôi nhập vào chính định, nên gọi là niệm Phật tam muội”.

Xem thêm  Cúng Giao Thừa Ngoài Trời

Ảnh minh họa

Nếu hai người cùng nhau niệm Phật không ngừng, không bỏ quên, sẽ theo nhau như bóng với hình, không bao giờ xa rời được. Nhưng nếu một người nhớ mãi còn người kia lại quên, dù gặp nhau cũng như không gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy.

Chư Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, dù mẹ nhớ thương cũng không thể làm gì được. Nhưng nếu con cũng nhớ mẹ, như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa cách nhau.

Nếu tâm chúng ta nhớ Phật, niệm Phật ở hiện tại và trong tương lai, chúng ta sẽ thấy Phật, gần Phật, không cần tu trì phương pháp khác mà tự mình nhìn thấy Phật trong trái tim. Tương tự như hương thơm tỏa ra từ người chúng ta, nếu chúng ta niệm Phật, trong tâm mình sẽ có mùi hương Phật. Đây được gọi là “Hương quang trang nghiêm”. Trước đây khi tôi tu hành, nhờ niệm Phật tôi đã chứng nhập vào Vô sinh nhẫn. Bây giờ ở thế giới này, tôi niệm Phật để tiến tới Tịnh Độ.

Đức Thế Tôn đã gạn viên thông, niệp chúng ta, thời đều niệm liên tục sáu căn, để thực hiện chính quyết định đó là chính mình.

(Thuật theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm)

Lời phụ:

Ảnh minh họa

Kinh Hoa Nghiêm nói: “Bởi lòng đại bi muốn cứu vớt tất cả chúng sinh, nên có lòng Bồ tát, và do lòng Bồ tát mà thành giác ngộ”. Gốc từ lòng “đại bi” mà Phật được sinh ra, nên trái tim của Phật không bao giờ rời xa chúng ta và tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta mong muốn gặp Phật và niệm Phật liên tục, thì chúng ta sẽ thấy Phật và sẽ gần gũi với Phật.

Xem thêm  Khám phá ý nghĩa nốt ruồi dưới môi của đàn ông

Như lời dạy của Bồ tát Đại Thế Chí: Nếu tâm chúng ta nhớ Phật, niệm Phật, trong hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ thấy Phật gần mình. “Hiện tiền”… đề cập đến hiện tại khi tâm niệm Phật thấm sâu, tương ứng với Phật, nên trong lúc tâm tịnh, chúng ta thấy Phật hiện diện hoặc đón nhận sự truyền đạt của Thanh Tịnh Độ.

“Đương lai”… đề cập đến kiếp sau tỉnh dậy ở gần Phật. Khi thấy Phật, nghe Phật dạy, trí tuệ tỉnh thức, hiểu rõ tự tâm và chứng nhận Vô sinh nhẫn. Người chú tâm niệm Phật, dù chưa trở thành Phật, đã có công đức của Phật. Những người khác sử dụng mùi hương để thơm mát cơ thể, trong khi người niệm Phật sử dụng câu Phật hiệu để làm sạch tâm đất của mình, tương ứng với thể xác và trí tuệ của Phật, đồng thời để Phật tích hiện trong tâm hồn. Vì lý do này, Bồ tát nói “Hương quang trang nghiêm”.

Bồ tát dạy: “Phật thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con”. Chúng ta nên nhớ về Phật và niệm Phật chân thành, đừng làm Phật buồn lòng! Nếu tất cả chúng ta luôn nghĩ đến Phật, nhớ đến Phật, dù hiện tại chúng ta không thấy Phật, nhưng tương lai chắc chắn sẽ gặp Phật. Vì chúng ta cách Phật quá xa, nếu không niệm Phật thì càng xa cách hơn nữa. Khi tâm hành giả và tâm Phật liên kết, trí tuệ sẽ phát triển và chúng ta sẽ được giải thoát.

(Nguồn: Trích ấn phẩm “Đường về Cực Lạc” – HT. Thích Trí Tịnh – NXB Tôn giáo, 2010)