Phổ Hiền Bồ Tát

> Đức Phật A Di Đà là ai?

Tây phương Tam Thánh có Đức Phật A Di Đà sống ở cõi Tây Phương Cực Lạc với hai vị thị giả là Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong Phật Thích Ca Tam Tông, có Phổ Hiền Bồ Tát đứng bên trái Đức Phật và Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đứng bên phải. Thường thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi trên voi trắng sáu ngà hoặc tay chắp lại.

Vài đức tính của Phổ Hiền Bồ Tát

Bồ Tát sống không chỉ vì bản thân mà sống vì người khác, với tinh thần vị tha. Họ không tham muốn hay ám ảnh bởi danh tiếng hay tiếng tốt. Họ tập trung vào việc làm và phục vụ, không màng đến sự khen ngợi hay chỉ trích. Bồ Tát thản nhiên đối diện với sự tán dương hay chỉ trích. Họ quên mình để phục vụ người khác, thậm chí sẵn lòng hy sinh tính mạng để cứu người khỏi chết. Họ thực hành lòng Bi (Karunã) và lòng Từ (Metta) đến mức cực cao. Bồ Tát mong muốn sự tốt đẹp và an lành cho thế giới. Họ yêu thương tất cả chúng sinh như một người mẹ yêu thương con cái duy nhất của mình. Chúng ta yêu thương con cái vì chúng là con của chúng ta, có nghĩa là tình yêu của chúng ta có điều kiện, vì nếu con cái của người khác thì chưa chắc chúng ta yêu thương. Nhưng với Bồ Tát, tình yêu của họ không có điều kiện, đối với tất cả chúng sinh, họ đều thương xót như nhau. Họ thực hiện sự bình đẳng giữa bản thân và tất cả chúng sinh (para atma samata) và sẵn lòng đặt mình vào vị trí của người khác (para atma Parivartna).

Xem thêm  Chết đi, rồi ta đi về đâu?

Hình tướng Phổ Hiền Bồ Tát

Thường thấy tượng Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên con voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho việc dùng sự cao quý để cứu độ chúng sinh, đưa họ từ bờ mê đến bến giác. Con voi sáu ngà tượng trưng cho sáu sự cao quý: giám hộ, vây bọc, tinh tấn, khiêm nhường, thiền định, trí huệ. Phổ Hiền Bồ Tát chèo con thuyền sáu sự cao quý để cứu vớt chúng sinh đang chìm đắm trong biển khổ. Dù biển khổ rộng lớn và chúng sinh vô số, nhưng Ngài không ngại gian khó để cứu giúp chúng sinh. Với lòng tốt, cánh buồm tinh tấn, mục tiêu thiền định, tay lái trí tuệ, Ngài luôn kiên nhẫn tiến lên để cứu giúp chúng sinh.

Hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát

Nhìn thấy Phổ Hiền Bồ Tát là nhìn thấy chân lý, vì vậy chúng ta phải tránh xa mọi ảo vọng và trở về với chân lý. Hãy từ bỏ vô minh, đừng giả dối mà hãy sử dụng trí tuệ để nhìn thẳng vào chân lý và được giác ngộ như các vị Phật. Chúng ta phải tuân theo 10 hạnh nguyện lớn của Ngài để tiêu tan ích kỷ hẹp hòi. Mười hạnh nguyện đó là:

  • Tôn kính chư Phật – Khen ngợi Như Lai.
  • Cúng dường khắp nơi – Sám hối đường tội.
  • Tùy hỷ công đức – Thỉnh Phật giới luân.
  • Thỉnh Phật thường ở trần gian – Luôn học hỏi Phật.
  • Luôn đồng thuận với chúng sinh – Hướng về mọi người.
    (Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện).

Phổ Hiền Bồ Tát sau khi đạt thành đạo, sinh ra cơ thể khác và kiếp khác. Nhưng với lòng thệ nguyện, Ngài vẫn không ngừng thực hiện các công việc Phật sự và cứu độ chúng sinh để thực hiện những điều Ngài ao ước. Nhờ lòng tu hành cao quý như vậy, Ngài đã trở thành một vị Phật, ở cõi Bất Huyền và đóng hóa thành vô số hình tượng trong các thế giới để giáo huấn chúng sinh.

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Quan Thế Âm Bồ Tát - Biểu Tượng Từ Bi và Tình Yêu Vô Biên

> Phật, Bồ Tát là gì? Có bao nhiêu vị Phật, Bồ Tát?