Thần Chú đại Thế Chí Bồ Tát

Video thần chú đại thế chí bồ tát

Hồng Danh của Ngài:

Đại Thế Chí Bồ Tát, còn gọi là Đắc Đại Thế Bồ Tát hoặc Mahāsthāmaprāpta, là một Đại Bồ Tát quan trọng trong Phật Giáo Đại Thừa. Ngài đại diện cho ánh sáng trí tuệ và giúp đỡ Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc.

Ngày Khánh Đản của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát: 13/7 âm lịch

Tiền Thân của Ngài

Thuở xưa, ở thế giới Vô Lượng Đức Tựu An Lạc, có một vị Đức Phật được gọi là Kim Quang Sư Tử Du Hỷ xuất hiện để cứu độ chúng sanh. Quốc vương của đất nước này, người được gọi là Pháp Vương, tin tưởng và kính trọng Phật Kim Quang Sư Tử Du Hỷ. Một ngày nọ, khi ngồi thiền, nhà vua thấy hai bông sen nở ở hai bên mình, và trong mỗi bông sen có một đám cát. Nhà vua và hai đám cát đều đến nghe pháp từ Phật. Vua này chính là tiền thân của Phật Thích Ca, và hai đám cát chính là Bồ tát Quán Thế ÂmBồ Tát Đại Thế Chí.

Theo Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát là Ni-ma vương tử, con thứ hai của Chuyển luân vương Vô Chánh Niệm (tiền thân của Đức Phật A Di Đà). Bồ Tát được Phật Bảo Tạng tiên tri rằng, sau khi Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Như Lai nhập Niết Bàn, Đại Thế Chí Bồ tát sẽ tiếp quản Chánh Pháp và cõi Tây Phương Cực Lạc. Ngài sẽ trở thành Phật và có tên là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai, thực hiện các công việc như ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, giải thoát cho thế gian.

Xem thêm  Nốt Ruồi Son ở Ngực Phải Phụ Nữ