Khám Phá Lịch Sử: Thần Chú Giải Bùa – Mang Lại Bình Yên và May Mắn

Video thần chú giải bùa

Những câu thần chú và bùa ngải là những khái niệm thuộc lĩnh vực tâm linh, tín ngưỡng và niềm tin cá nhân. Đối với những ai đang gặp vấn đề hoặc muốn đẩy lùi điều xấu, các câu thần chú giải bùa ngải linh nghiệm dưới đây có thể thu hút sự quan tâm của bạn!

I. Tổng hợp câu thần chú giải bùa ngải linh nghiệm nhất

 1. “Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum”
  Cách đọc: (Ôm A Hùng Vaj-ra Gu-ru Pát-ma Sid-dhi Hùng)

 2. “Om Benza Satto Hung”
  Cách đọc: (Ôm Ben-za Sat-to Hùng)

 3. “Om Benza Wiki Bitana Soha”
  Cách đọc: (Ôm Ben-za Wi-ki Bi-ta-na So-ha)

 4. “Om Kshraum”
  Cách đọc: (Ôm Kshraum)

 5. “Om Trishulaaya Vidmahe Rudraaya Dheemahi Tanno Tantu Prachodayaat”
  Cách đọc: (Ôm Tri-shu-la-ya Vid-ma-he Rud-ra-ya Dhi-ma-hi Tan-no Tan-tu Pra-cho-da-yaat)

 6. “Om Namo Narayanaya”
  Cách đọc: (Ôm Na-mo Na-ra-ya-na-ya)

 7. “Om Gam Ganapataye Namaha”
  Cách đọc: (Ôm Gam Ga-na-pa-ta-ye Na-ma-ha)

 8. “Om Dum Durgayei Namaha”
  Cách đọc: (Ôm Dum Dur-ga-yei Na-ma-ha)

 9. “Om Aing Hring Kleeng Chamundaye Viche”
  Cách đọc: (Ôm Aing Hring Kleeng Cha-mun-da-ye Vi-che)

 10. “Om Namo Bhagavate Vasudevaya”
  Cách đọc: (Ôm Na-mo Bha-ga-va-te Va-su-de-va-ya)

 11. “Om Gum Hrim Krom Aim”
  Cách đọc: (Ôm Gum Hrim Krom Aim)

 12. “Om Hanumate Namaha”
  Cách đọc: (Ôm Ha-nu-ma-te Na-ma-ha)

 13. “Om Kleem Krishnaya Namaha”
  Cách đọc: (Ôm Kleem Kri-shna-ya Na-ma-ha)

 14. “Om Ram Ramaya Namaha”
  Cách đọc: (Ôm Ram Ram-a-ya Na-ma-ha)

 15. “Om Shree Rama Jayam”
  Cách đọc: (Ôm Shree Ra-ma Ja-yam)

 16. “Om Sarva Badha Vinirmukto Dhan Dhaanyah Sutaanvitah”
  Cách đọc: (Ôm Sar-va Bad-ha Vi-nir-muk-to Dhan Dhaa-nya Sut-aan-vi-tah)

 17. “Om Namo Narayanaya”
  Cách đọc: (Ôm Na-mo Na-ra-ya-na-ya)

 18. “Om Dum Durgayei Namaha”
  Cách đọc: (Ôm Dum Dur-ga-yei Na-ma-ha)

 19. “Om Aing Hring Kleeng Chamundaye Viche”
  Cách đọc: (Ôm Aing Hring Kleeng Cha-mun-da-ye Vi-che)

 20. “Om Kali Ma”
  Cách đọc: (Ôm Ka-li Ma)

II. Những lưu ý khi sử dụng câu thần chú giải bùa ngải

Khi áp dụng các câu thần chú hộ thân để giải bùa ngải, hãy lưu ý những điều sau:

 • Tôn trọng và hiểu rõ ý nghĩa của thần chú.
 • Lựa chọn thần chú từ nguồn đáng tin cậy như sách thánh, người thầy, hoặc nguồn tín ngưỡng chính thống.
 • Khi sử dụng thần chú, hãy tạo một không gian yên tĩnh và tập trung tâm trí.
 • Hãy sử dụng thần chú với ý định tốt, không gây hại cho bất kỳ ai hoặc bất kỳ sinh vật nào.
 • Hãy sử dụng thần chú theo đúng cách và thời điểm phù hợp.
 • Sử dụng thần chú đòi hỏi sự chân thành và kiên nhẫn. Kết quả có thể không đạt được ngay lập tức, hãy kiên nhẫn và tiếp tục sử dụng thần chú với lòng tin tưởng.
Xem thêm  Mơ Thấy Sờ Bướm Phụ Nữ - Điềm Báo Gì?

Nhớ rằng, không có câu thần chú hay bùa ngải nào mang lại hiệu quả ngay tức thì. Vì vậy, khi gặp phải bùa ngải, hãy tìm đến sự trợ giúp từ những chuyên gia đáng tin cậy trong lĩnh vực này nhé.

Để biết thêm thông tin và khám phá lịch sử, hãy truy cập Khám Phá Lịch Sử.

*Note: This article has been created in collaboration with Khám Phá Lịch Sử.