Thần Chú Thập Nhất Diện: Ý Nghĩa Đáng Chú Ý

Video thập nhất diện thần chú ý nghĩa

Phật Nói Kinh Thập Nhất Diện Quán Thế Âm Thần Chú

Hán dịch: Chu Tự Văn Thị_ Thiên Trúc Tam Tạng GIA XÁ QUẬT ĐA

Việt dịch: Huyền Thanh

Tôi kể cho bạn nghe. Một thời Đức Phật cùng với vô lượng Bồ Tát Ma Ha Tát đã ngự trên núi Kỳ Xà Quật (Gṛdhra-kuṭa) ở thành Vương Xá (Rāja-gṛha). Đại đám đông vô tội đã đến và vây quanh.

Lúc đó, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cùng vô số Hiền Thánh Trì Chú đến và vây quanh Đức Phật. Họ cúi đầu sát đất đến lễ chân Phật. Sau khi lễ chân Phật xong, họ quay quanh Đức Phật 3 vòng trước khi ngồi xuống.

Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật nói: “Thế Tôn ạ! Con có một Thần Chú tên là Thập Nhất Diện. Thần Chú này đã được 11 ức chư Phật nói. Con muốn nói Thần Chú này để giúp chúng sinh niệm Pháp lành, muốn khiến tất cả chúng sinh không có lo âu buồn phiền, muốn trừ bệnh cho tất cả chúng sinh. Con muốn trừ diệt tất cả chướng nạn, ác mộng tai quái. Muốn trừ tất cả bệnh chết đột ngột. Muốn trừ tất cả những kẻ có tâm ác khiến cho điều xấu. Muốn trừ tất cả Quỷ Thần không cho khởi chướng nạn.

Thế Tôn ạ! Con chưa từng thấy hoặc Trời, hoặc Ma, hoặc Phạm, hoặc Đế Thích, hoặc Sa Môn, hoặc hàng Bà La Môn, hoặc thọ trì Chú này. Hoặc đọc hoặc tụng, viết chép lưu bố, hoặc dùng Chú này phòng hộ cho thân ấy, hoặc vào trận chiến, hoặc bị trúng độc. Tụng Chú này, tất cả tai hoạnh ấy không thể gây hại. Chỉ có họa hại của điều kiện trước thì chẳng trừ được.

Xem thêm  Mang Khăn Tang Về Nhà Có Phải Là Điều Tốt?

Chú này là nơi ghi nhớ của tất cả chư Phật. Chú này của con là điều mà tất cả chư Phật đã nói.

Thế Tôn ạ! Con xin nhớ thời quá khứ từ lâu xa xưa có một vị Phật tên là Bách Liên Hoa Nhãn Đỉnh Vô Chướng Ngại Công Đức Quang Minh Vương Như Lai. Lúc ấy, con đang làm vua trong hàng Đại Trì Chú Tiên Nhân, ở chỗ Phật ấy mới được Chú này. Khi được Chú này, con đã nhìn thấy chư Phật 10 phương ở trước mắt. Và con cũng nhận được Vô Sinh Pháp Nhẫn nên biết Chú này có thần lực như vậy, cũng có lợi ích cho vô số chúng sinh. Vì vậy, hi vọng kẻ trai lành và người nữ thiện nào đó có thể thường xuyên tụng đọc Chú này đừng bao giờ quên. Hãy tụng Chú này mà đừng tụng bất kỳ Chú nào khác. Vào sáng sớm, sau khi tắm gội thân thể, hoặc không tắm gội mà chỉ rửa miệng và rửa tay, tụng Chú này 108 biến. Người tụng Chú này, đời này liền nhận được 10 loại quả báo. Thế nào là mười?”

 1. Thân thể luôn khỏe mạnh, không có bệnh tật.
 2. Luôn được chư Phật 10 phương ghi nhớ.
 3. Tất cả tài sản, quần áo, thức ăn uống luôn đầy đủ, không thiếu thốn.
 4. Có thể phá tan tất cả oán địch.
 5. Có thể khiến cho tất cả chúng sinh tỉnh thức từ tâm.
 6. Không bị tác động bởi cổ độc, bệnh nhiệt.
 7. Không bị tác động bởi đao gậy.
 8. Không bị tác động bởi thủy nạn.
 9. Không bị tác động bởi hỏa nạn.
 10. Không gặp tai họa tử tế.

Đời này còn được 4 loại quả báo. Thế nào là bốn?

 1. Khi mệnh kết thúc, được nhìn thấy vô số chư Phật ở 10 phương.
 2. Mãi mãi không phải trải qua địa ngục.
 3. Không bị tác động bởi cầm thú.
 4. Sau khi mệnh kết thúc, được sinh sống trong Vô Lượng Thọ.
Xem thêm  Sau khi Chết, Con Người Đi Đâu?

Thế Tôn ạ! Con nhớ trong quá khứ từ xa xưa, rồi lại vượt qua quá khứ từ xa xưa, lại vượt tiếp qua quá khứ từ xa xưa có một vị Phật tên là Mạn Đà La Hương Như Lai. Lúc ấy, con là người Ưu Bà Tắc (Upāsaka) ở chỗ Phật ấy. Lúc con được Chú này, đã nhìn thấy chư Phật 10 phương ở trước mắt. Và con cũng nhận được Vô Sinh Pháp Nhẫn. Vì vậy, con biết Chú này có thần lực như vậy, cũng có lợi ích cho vô số chúng sinh. Vì vậy, con biết kẻ trai lành và người nữ thiện nào đó có thể thường xuyên tụng đọc Chú này đừng bao giờ quên. Hãy tụng Chú này mà đừng tụng bất kỳ Chú nào khác.

Giả sử có người phạm 4 tội Ba La Di và 5 tội Nghịch mà có thể đọc tụng Chú này một biến thì tất cả tội ác căn bản đều bị xóa bỏ. Người tụng Chú này có công đức như vậy, huống chi lại có người tu hành theo Kinh Giáo này và thọ trì Chú. Cần biết người đó trong vạn vạn ức na đã từng nghe Pháp này, nay lại được nghe và tu hành đọc tụng không quên. Nếu tâm người đó có ước nguyện gì thì con sẽ thực hiện nguyện ước đó.

Nếu lại có người vào buổi sáng ngày 14 hoặc ngày 15 dùng nước cốt thơm tắm gội thân thể, mặc áo mới sạch, một lần đi nhà vệ sinh thì một lần tắm gội. Áo sạch này không được đi nhà vệ sinh. Lúc hành Pháp này, cả ngày chẳng ăn đến khi trăng mọc. Trong Đạo Trường, để Tượng Quán Thế Âm. Treo chùm hoa, lọng, hương hoa đủ màu để cúng dường. Lúc mới vào Đạo Trường, cần ân trọng chí tâm lễ chư Phật 10 phương và sám hối. Sau khi sám hối, ở trước Tượng, quỳ thẳng lưng cung kính chí tâm tụng trì Chú này. Người hành Pháp này, cần biết người đó sẽ được 4 vạn kiếp lìa bỏ sinh tử.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Cá Heo: Ý Nghĩa và Giải Mã

Thế Tôn Danh tự Quán Thế Âm Bồ Tát của con, khó được nghe. Nếu lại có người xưng danh tự của 10 vạn ức chư Phật, hoặc lại có người xưng danh tự Quán Thế Âm Bồ Tát thì 2 người ấy có phước ngang bằng nhau.”

Khi đó, Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật nói: “Thế Tôn! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện với tất cả chúng sinh, ngày đêm ân cần xưng danh của con, đều nhận được A Bệ Bạt Trí Địa. Đời này được lìa bỏ tất cả khổ não, tất cả chướng nạn, tất cả sự sợ hãi cùng tội ác 3 nghiệp đều bị xóa bỏ. Huống chi lại có người tu hành như Pháp. Cần biết người đó sẽ như ở trong lòng bàn tay.”

Đức Phật nói với Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông hay khởi tâm Đại Từ Đại Bi.

Ông biết, ông dùng sức mạnh này để cứu hộ tất cả chúng sinh, nói Đại Thần Chú. Chúng tôi sẽ thọ trì.”

Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật nói: “Thiện Nam Tử! Như Thần Chú này thì Ta cũng thọ trì, Ta cũng ấn khả. Thiện Nam Tử ạ! Lúc này ông hãy nói.” Bấy giờ, Quán Thế Âm Bồ Tát đứng dậy, trật áo để lộ vai phải, quỳ dài chắp tay, đặt gối phải sát đất, cúi 5 vóc sát đất đến lễ chân Phật. Lễ chân Phật xong, quay về ngồi một bên, bạch Phật nói: “Thế Tôn! Nay con sẽ nương theo Thần Lực của Phật để nói Chú là:

“Nam mô phật đà gia. Nam mô đạt ma gia. Nam mô tăng già gia. Nam mô nhạ na, sa già la, tỳ lô già na gia, đa tha già đa gia. Nam mô a lợi gia bạt lô cát đế thích bà la gia, bồ đề tát đỏa gia, ma ha tát đỏa gia, ma ha già lâu nị già gia. Nam mô tát bà đá tha già đế tỳ gia, a la ha đà tỳ gia, tam miệu tam phật đề tỳ gia.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Con Mèo

Đa điệt tha: Án, đà la đà la, địa lợi địa lợi, đậu lâu đậu lậu, ê tri, bạt tri, già ly già ly, bát già ly bát già ly, cưu tô mê, cưu tô ma, bà ly, y lợi, di lợi, chi trí xà la

ma ba na gia, mạo địa tát đỏa, ma ha già lô ni già ca, sa ba ha”

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

NAMO JÑĀNA-SĀGARA-VAIROCANA TATHĀGATĀYA

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

TADYATHĀ: OṂ DHARA DHARA, DHIRI DHIRI, DHURU DHURU , ITI VATI, CALE CALE, PRACALE PRACALE , KUSUME KUSUMA VALE IRI, MIRI, CIRI, CITI JVALAM ĀPANĀYA BODHI-SATVA MAHĀ-KĀRUṆIKA SVĀHĀ

Namo a lợi gia bạt lộ cát đê nhiếp bà la gia, bồ đề tát đỏa gia, ma ha tát đỏa gia, ma ha ca lâu ni già gia.

Đa điệt tha: Ha ha ha ha, nhất ly, di ly, chi ly, tỳ ly, cát ly, hế ly, sa bà ha”

NAMO ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA

TADYATHĀ: HĀ HĀ HĀ HĀ, ILI MILI CILE BHILE KHILE HILI

SVĀHĀ

**Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chú này có Thần Lực Tối Vi Thượng Thủ như vậy”. Lại nói Chú là:

Nam mô a lợi gia bạt lộ cát đê nhiếp bà la gia, bồ đề tát đỏa gia, ma ha tát đỏa gia.

Đa điệt tha: Thư lâu, thư lâu. Ha ha ha ha, sa bà ha”

NAMO ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA

TADYATHĀ: ṬURU ṬURU, HĀ HĀ HĀ HĀ SVĀHĀ

Đây gọi là Chú Hương Chú. Mới vào Đạo Trường thời chú vào nước 7 biến dùng tắm thân thể. Tắm thân ấy xong lại dùng Chú này chú vào áo 7 biến, mặc xong rồi vào Đạo Trường”

Nam mô a lợi gia bạt lộ cát đê nhiếp bà la gia, bồ đề tát đỏa gia, ma ha tát đỏa gia

Xem thêm  Mơ Thấy Mình Tự Nhổ Răng Của Mình

Đa điệt tha: Sa đệ, sa đệ, sa địa, sa địa, nghệ trà, nghệ trà, sa bà ha”

NAMO ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA

TADYATHĀ: SĀDE SĀDE, SIDI SIDI, SUDU SUDU_ SVĀHĀ

Đây gọi là Chú Hoa Chú Du Chú. Chú vào hoa rải phật, chú vào dầu đốt đèn. Chú đều chú 100 biến

Nam mô phật đà gia. Nam mô đạt ma gia. Nam mô tăng già gia. Nam mô a lợi gia bạt lộ cát đế thích bà la gia. Bồ đề tát đỏa gia. Ma ha tát đỏa gia. Ma ha già lâu ni già gia. Nam mô tát bà đá tha già đế tỳ gia. A la ha đà tỳ gia. Tam miệu tam phật đề tỳ gia

Đa điệt tha: Tư lợi tư lợi, địa lợi địa lợi, tư lợi, địa lợi, sa bà ha

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

NAMAḤ SARVA TATHĀGATEBHYAḤ ARHATEBHYAḤ

SAMYAKSAṂBUDDHEBHYAḤ

TADYATHĀ: ILI MILI CILI MILI TILI HILI SVĀHĀ

Nam mô phật đà gia. Nam mô đạt ma gia. Nam mô tăng già gia. Nam mô a lợi gia bạt lộ cát đế thích bà la gia. Bồ đề tát đỏa gia. Ma ha tát đỏa gia. Ma ha già lâu ni già gia. Nam mô tát bà đá tha già đế tỳ gia. A la ha đà tỳ gia. Tam miệu tam phật đề tỳ gia

Đa điệt tha: Y lợi, di lợi, chi lợi, di lợi, đề lợi, hế lợi, sa bà ha

NAMO BUDDHĀYA

NAMO DHARMĀYA

NAMO SAÑGHĀYA