Khám Phá Lịch Sử: Văn Khấn Cũng Ông Công Ông Táo

Đời sống của chúng ta không chỉ tồn tại trong thế giới vật chất mà còn liên quan mật thiết đến các cõi tâm linh. Từ gia tiên, vong linh trên đất, chư Thiên, chư Thần, thần núi, thần đất, thần sông, thần suối, thần giếng, thần cây, thần cai ngày, thần cai đêm… tất cả đều tương tác với con người và có ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của chúng ta. Nếu ta biết cách hành xử thiện, mang lại lợi ích chung, phước báu của chúng ta sẽ gia tăng và họ sẽ ủng hộ chúng ta.

Trong kinh Địa Tạng, các thần linh (quỷ vương) có bạch Đức Phật dạy rằng: “Lũ quỷ vương, nếu thấy ai làm việc thiện, họ sẽ giúp người đó làm thiện hơn; và nếu thấy ai làm ác, họ sẽ khiến người đó làm ác nhiều hơn…”. Đức Phật còn dạy các thần linh rằng: “Nếu thấy người nào hành thiện trong Phật Pháp, hãy giúp cho họ”. Và các thần linh đã vâng lời Đức Phật. Đức Phật cũng dạy cho đệ tử của mình nên thực hành tu thiện tâm, tu Phật Pháp và cúng bố thí bằng vật thí và phúc báu để nhận được sự ủng hộ của họ.

Theo phong tục thế gian, mỗi khi đón chào năm mới, người đệ tử Phật nên thực hiện lời dạy của Đức Phật bằng cách cúng lễ bố thí vật thực cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh và tu phúc để hồi hướng cho các vị đã hộ trì cho gia đình/nơi làm việc/cửa hàng suốt năm qua. Đây cũng là cách kết nối thiện duyên trong Phật Pháp với các vị chư Thiên, chư Thần Linh và đồng thời là hình thức tỏ lòng biết ơn, tôn trọng đối với các vị trong cõi tâm linh.

Trong nghi thức cúng lễ này, chúng ta tuân theo lời dạy của Đức Phật và hướng dẫn cách cúng và lễ đúng với thiện nhân quả, phù hợp với mong muốn hạnh phúc của thế gian.

1. Nguyện Hương

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…:

Nguyện đem lòng thành kính
Gửi theo đám mây hương
Phảng phất khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương:

Nguyện ý thành, tâm kính
Biến mãn khắp mười phương
Cúng dường ngôi Tam Bảo
Thề trọn đời giữ đạo
Theo tự tính làm lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững bền
Xa biển khổ nguồn mê
Chóng quay về bờ giác
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cư ngụ tại nơi đất (ở của gia đình, cơ quan, cửa hàng)… để chứng giám lòng thành và ủng hộ cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…).

Xem thêm  Nốt Ruồi Ở Vùng Kín Phụ Nữ: Ý Nghĩa Và Bói Tương Lai

Đệ tử Phật con tên là:… ở tại địa chỉ:… (Nếu ở trọ thì đọc thêm: và hiện tại đang ở trọ tại…)

Hôm nay nhân ngày… tháng Chạp năm…, (gia đình; cơ quan; cửa hàng…), con/chúng con xin tác lễ (cúng ông Công ông Táo; cúng tất niên; cúng tạ đất cuối năm)…

Trong năm… này, chư vị chư Thiên, chư Thần Linh (lễ cúng ông Công ông Táo: Thần bếp mà dân gian gọi là ông Công ông Táo; Lễ cúng tạ đất: Thần đất mà dân gian gọi là Thần Thổ Địa hay là Thổ Thần Thổ Địa.) đã hộ trì cho (gia đình; cơ quan; cửa hàng…) các điều tốt lành. Hôm nay con/chúng con vâng theo lời dạy của Đức Phật, con/chúng con xin sắm sửa vật thực để dâng cúng, con/chúng con xin chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, thọ nhận chứng giám cho lòng thành của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…).

Con/chúng con cũng xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh.


+lễ cúng tại nhà: vong linh các cụ gia tiên tiền tổ họ... hợp duyên; các vong linh (tên, nếu có)...

(Tiếp)

các vong linh trên đất, vong linh hợp duyên đã gia tâm phù hộ cho (gia đình; công việc tại cơ quan/cửa hàng...). Các vong linh oan gia trái chủ hữu duyên với (gia đình; công việc tại cơ quan/cửa hàng...) con/chúng con, nguyện các vong linh được cùng về đây thọ phần vật thực dâng cúng nhân buổi lễ (cúng ông Công ông Táo; cúng tất niên; cúng tạ đất cuối năm) này của (gia đình; cơ quan; cửa hàng...) con/chúng con.

Giờ này con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời về nơi pháp hội để hưởng phạn thực hiện cúng của (gia đình; cơ quan; cửa hàng...) con/chúng con (nếu tụng kinh thì đọc thêm: và nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát).

Con/chúng con xin nhất tâm thình mời. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi, pháp khí: mõ. Nếu kết hợp các lễ cúng, tùy duyên tụng 1 hoặc cả 2 bài kinh. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

Xem thêm  Đi Đám Tang Nên Mua Gì: Gợi ý Vật Phẩm Thích Hợp

a. Kinh tụng lễ cúng ông Công ông Táo, tạ đất:
Bài Kinh (ấn vào tên bài): Nhân Duyên Phước Báo Làm Thiên Chủ

b. Kinh tụng lễ cúng tất niên:
Bài Kinh (ấn vào tên bài): Chuyện Hình Nhân Bằng Bột

6. Cúng Thực

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay (gia đình; cơ quan; cửa hàng…) con/chúng con thực hành pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường.

(Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc) Nhân duyên (gia đình; nhân viên cơ quan; cửa hàng)… chưa hiểu Phật Pháp nên có sát hại chúng sinh để cúng lễ trong đàn lễ này, con/chúng con xin bạch không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Con/chúng con xin bạch chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục.

(Thượng) Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
(Trung) Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.
(Hạ) Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, (Thần bếp ông Công ông Táo; Thần đất Thổ Thần, Thổ Địa).
(Sau) Xin hiến cúng cho tất cả vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong đàn lễ cúng này của (gia đình; cơ quan; cửa hàng…) con/chúng con mà được thọ thực no đủ.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)
Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Xem thêm  Mơ Thấy Người Yêu Khiến Bạn Lo Lắng: Ý Nghĩa và Giải Mã

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu (gia đình; cơ quan; cửa hàng)… không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Hôm nay nhân ngày lễ (cúng ông Công ông Táo; cúng tất niên; cúng tạ đất cuối năm), (gia đình; cơ quan; cửa hàng…) con/chúng con xin thực hành pháp cúng dường Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý, phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư vị trong cõi tâm linh mà con/chúng con đã thỉnh mời.

  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là:… để hồi hướng phúc báu đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Thần bếp ông Công ông Táo; Thần đất Thổ Thần, Thổ Địa) để tạ ân chư vị trong một năm qua đã hộ trì cho (gia đình; công việc tại cơ quan; cửa hàng…) con/chúng con các điều phúc thiện.

  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho tất cả vong linh đã thỉnh mời trong đàn lễ này. (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).
    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Xem thêm  Ý Nghĩa Và Vị Trí Của Nốt Ruồi Trên Gương Mặt

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nguyện cho các chúng trong cõi tâm linh cùng chúng con tùy hỷ công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật Pháp
Rộng khắp thế gian”

Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. 1 lễ)

9. Kệ Cát Tường

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộ

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! (7 lần)

10. Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin hồi hướng công đức trong đàn lễ cúng này, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay đến cho các vị chư Thiên, chư Thần Linh, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)

Xem thêm  Mơ Thấy Gãy Răng là Dấu Hiệu Gì?

Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh,
Hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh,
Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh,
Quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng, chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

14. Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

(Nếu (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực, mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con, (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con, có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) con/chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh). Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

15. Bạch Hạ Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

HẾT

LIÊN HỆ HỎI VỀ VIỆC TU TẬP

I. Ban tiếp nhận thông tin chùa Ba Vàng
Ban Tri khách (cố định): 02036557799
Ban Tri khách (di động): 0962368620

II. Facebook

  1. Chùa Ba Vàng: Facebook.com/chuabavang.com.vn
  2. Thầy Thích Trúc Thái Minh: Facebook.com/ThayThichTrucThai Minh
  3. Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày: Facebook.com/groups/422743472129808

III. Email

  1. Chùa Ba Vàng: [[email protected]](mailto:[email protected])
  2. Thầy Thích Trúc Thái Minh: [email protected](mailto:[email protected])

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan