Văn Khấn Khai Xuân đầu Năm

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Thực hiện 1 trong 2 văn nguyện hương dưới đây)

a. Dùng hương đốt, hương trầm,…

Nguyện lòng thành kính,
Gửi theo mây hương bay,
Mùi thơm khắp mười nơi,
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo,
Tuân theo quy tắc lành,
Cùng giúp đời cùng người,
Cầu Phật trên ban hành.
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Chí tu đạo bền vững,
Rời xa đau khổ đời,
Quay trở về giàu sang.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát,
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát,
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

b. Dùng tâm hương

Nguyện ý thành, tâm kính,
Làm sáng cả mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo.
Tuân thủ quy tắc lành,
Giúp đời cùng người nên,
Cầu Phật hộ từ gia,
Tâm Bồ Đề kiên cố.
Chí tu đạo vững bền,
Rời xa khổ nạn biển,
Quay trở về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát,
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát,
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ gối, chắp tay)

Nam mô thập phương pháp giới,
Tam Bảo tác đại chứng minh!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cư ngụ tại nơi đất… chứng giám lòng thành và ủng hộ cho… con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… Hiện đang ở tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Đệ tử con/chúng con tác lễ khai xuân… ở tại… công việc của con/chúng con là… Con/chúng con xin được nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả vong linh có duyên tại nơi đất thuộc… và các vong linh oan gia trái chủ tác động cản trở công việc… của con/chúng con, do kiếp xưa con/chúng con có thể đã vô tình hoặc cố ý hại họ. Nay con/chúng con biết nhân quả, nên thành tâm sám hối và nhất tâm thỉnh mời họ về đây thọ tài ẩm thực hiến cúng của con/chúng con (nếu tụng kinh thì đọc thêm: và nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát).

Xem thêm  Mơ Thấy Rắn Lục - Điềm Báo Và Ý Nghĩa

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

3. Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ:
Tất cả chư Phật ba đời, tuyệt vời không gian pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ:
Tất cả Chính Pháp ba đời, tuyệt vời không gian pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ:
Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tuyệt vời không gian pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp

(Ngồi; khai chuông mõ. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

Pháp Phật sâu sắc không gì hơn,
Trăm ngàn kiếp khó gặp được.
Nay con nghe thấy vâng giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

5. Tụng Kinh

(Ngồi, pháp khí: mõ. Nếu không có thời gian tụng kinh thì bỏ qua phần này.)

Bài Kinh (ấn vào tên bài): Làm Giàu – kinh Nikaya

6. Cúng Thực

a. Văn bạch

(Quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh, chư Thiên, chư Thần Linh chứng giám, chư vong linh hoan hỷ. Trong đàn lễ khai xuân hôm nay, con/chúng con thành tâm sắm lễ vật thực dâng lên cúng dường.

Trường hợp trên mâm cúng có thịt từ việc sát hại chúng sinh thì đọc:

Nhân duyên (nhân viên cơ quan; cửa hàng)… chưa hiểu Phật Pháp nên đã sát hại chúng sinh để cúng lễ trong đàn lễ này, con/chúng con xin không dâng cúng các phần thịt chúng sinh đó. Con/chúng con xin chỉ dâng cúng vật thực từ rau củ quả và vật thực từ tam tịnh nhục. (Tiếp)

Xem thêm  Những Nốt Ruồi Xui Xẻo Trên Mặt - Đừng Lo Lắng Nữa!

Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.
Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh.
Hạ: Xin dâng cúng cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đây.
Sau: Xin hiến cúng cho tất cả vong linh đã thỉnh mời. Nguyện cho các vong linh được hưởng ẩm thực đầy đủ, được vui vẻ và không còn oán trách với con/chúng con. Mong rằng các vong linh sẽ hộ trì cho công việc của con/chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông)

b. Tụng thần chú cúng thực

(Ngồi, pháp khí: mõ)

Biến thực chân ngôn:
Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)

Biến thủy chân ngôn:
Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)

Phổ cúng dường:
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực đầy đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa Tam Bảo
Tu hành thoát khổ đau
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

7. Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)(Quỳ, chắp tay bạch)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên ngày khai xuân này, con/chúng con mong cầu cho công việc được hanh thông, sở nguyện dễ được thành tựu. Nên con/chúng con xin cúng dường hộ trì Tam Bảo, để hưởng phúc lành từ nơi tu tập phạm hạnh của đông đảo chư Tăng tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Cùng với tâm tư xây dựng chùa chiền để phục vụ nhân dân Phật tử tu tập, hành Pháp và hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến với các vị chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh. Mong rằng các vị chư Thiên, chư Thần Linh cùng các vong linh sẽ hỗ trợ công việc thiện lành của con/chúng con.

  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hướng phúc cho chư Thiên, chư Thần Linh có duyên tại nơi đất (cơ quan; cửa hàng…)…
  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hướng phúc cho tất cả vong linh đã thỉnh mời trong đàn lễ này. (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).
  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc cho các công việc kinh doanh (đọc mong cầu)…
Xem thêm  Mơ Thấy Cho Em Bé Bú - Điềm Báo Những Gì Đang Chờ Đợi Bạn?

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian” (3 lần)
Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

9. Kệ Cát Tường

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Nguyện ngày an lành đêm an lành,
Ngày đêm sáu thời thường an lành,
Trong tất cả thời thảy an lành,
Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ.

Nguyện ngày an lành đêm an lành,
Ngày đêm sáu thời thường an lành,
Trong tất cả thời thảy an lành,
Nguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành đêm an lành,
Ngày đêm sáu thời thường an lành,
Trong tất cả thời thảy an lành,
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! (7 lần)

10. Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh mà con/chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với con/chúng con, hiện tại phát tâm hộ trì cho con/chúng con các công việc tại đây và đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng phúc lành, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay đến cho tất cả (tùy duyên có hoặc không đọc tên… cán bộ, công nhân, nhân viên) trong… (tên, địa chỉ cửa hàng, tên công ty, văn phòng…) luôn luôn được hòa thuận, đoàn kết với nhau để cùng phát triển, (đọc thêm mong cầu) và cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Xem thêm  Đức Phật A Di Đà là ai?

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: mõ)

Công phu công đức có bao nhiêu,
Con lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới chúng sinh,
Thái nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ sáng ngời,
Nguyện tiêu trừ các tội chướng,
Sống đời tu hành theo đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,
Rải khắp mười phương tất cả,
Cho tất cả chúng con và các loài,
Đồng được giác ngộ giải thoát. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh,
Hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh,
Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh,
Quản lý đại chúng, không ngại gì. (3 chuông. 1 lễ)

13. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Chủ sám bạch)

Con/chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng. Con/chúng con xin tri ân các bậc thiện tri thức đã giúp đỡ cho con/chúng con tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy chư vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

14. Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

(Nếu cơ quan; cửa hàng… sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh, và ngược lại)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư thiên, thiện thần, hộ pháp hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con, (cơ quan; cửa hàng)… con/chúng con, có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng). Con/chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh).

Xem thêm  Các Loại Vân Tay Cơ Bản

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

(Nghi thức cúng thí thực tại nhà, cơ quan, cửa hàng…)
https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-thi-thuc-tai-nha-d2437.html

Bài Cúng Phóng Sinh
https://chuabavang.com/huong-dan-nghi-thuc-le-cung-phong-sinh-tai-nha-d2491.html

15. Bạch Hạ Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Lễ của con/chúng con đã kết thúc, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin được thọ thực.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT