Văn Khấn Ngày Giỗ Cha

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính chào Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính chào ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính chào các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính chào chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ…
Tín chủ (chúng) con là: … Tuổi…
Ngụ tại: …
Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).
Chính ngày Giỗ Đầu của…
Năm qua tháng lại, lại đến ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dày tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, tâm tình sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dày tỏ tấm lòng thành.
Thành khẩn kính mời…
Mất ngày… Tháng… năm… (Âm lịch)
Mộ phần táng tại:…
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Dì và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!

Văn cúng giỗ cha
Caption: Cúng giỗ cha cần đọc đúng văn khấn để bày tỏ tấm lòng

2.2. Nội dung bài cúng giỗ hết cho cha

Bài cúng giỗ hết cho cha sẽ bao gồm 2 phần, trong đó một phần là cúng Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, Thần Linh và một phần là bài cúng giỗ cha chính. Cụ thể:

Xem thêm  Những Vị Trí Nốt Ruồi Xấu Trên Cơ Thể Phụ Nữ

Bài cúng Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, Thần Linh:

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính chào Đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính chào ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính chào các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính chào chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ…
Tín chủ (chúng) con là:… Ngụ tại:…
Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của…
Tín chủ và toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật dâng cúng các vị Tôn thần.
Cúi xin các vị Bản gia, Thổ Công, Táo Phủ Thần Quân, Ngữ Phương, Long Mạch và các vị Thần linh, hiển linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.
Chúng con kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ… và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!

Nội dung bài cúng giỗ hết cho cha
Caption: Nội dung bài cúng giỗ hết cho cha

Bài cúng giỗ cha hết tang chính:

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính chào Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.
Con kính chào ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính chào các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính chào chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ…
Tín chủ (chúng) con là:… Ngụ tại:…
Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).
Chính ngày Giỗ Hết của…
Thiết nghĩ… vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại vừa đến ngày Giỗ Hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dày tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dầy tổ tấc thành.
Thành khẩn kính mời…
Mất ngày… Tháng… năm… (Âm lịch)
Mộ phần táng tại:…
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Giỗ thường cho cha
Caption: Giỗ thường cho cha chỉ cần tổ chức đơn giản

2.3. Nội dung bài cúng giỗ cha thường

Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Con chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
Con kính chào Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
Con kính chào ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.
Con kính chào các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
Con kính chào Tổ Tiên nội ngoại họ…
Tín chủ (chúng) con là:… Tuổi…
Ngụ tại:…
Hôm nay là ngày… tháng… năm… (Âm lịch).
Là chính ngày Cát Kỵ của…
Thiết nghĩ… (dài) vắng xa trần thế, không thấy âm dung.
Năm qua tháng lại vừa đến ngày Cát Kỵ. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dày tỏ. Ngày mai Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án thành khẩn kính mời…
Mất ngày… Tháng… năm…
Mộ phần táng tại:…
Cúi xin linh thiêng giáng về linh sảng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.
Con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thức, Huynh Đệ, Cô Dì và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.
Con lại mời ngài Thổ Công, Táo Quân và các vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.
Con lại mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!
Nam mô a di đà phật!

Giỗ thường cho cha
Caption: Giỗ thường cho cha chỉ cần tổ chức đơn giản

3. Ý nghĩa của bài cúng giỗ cha

Vào các ngày cúng giỗ cha, khi cúng, bạn nhất định phải đọc bài cúng giỗ cha này, bởi đây được coi là một trong những nghi thức quan trọng. Bài cúng giỗ được coi như một phương thức để giao tiếp giữa người cõi trần với người cõi âm.

Xem thêm  Nốt Ruồi ở Vùng Kín Nam Giới: Ý Nghĩa và Tác Động

Thông qua bài cúng, bạn có thể mời cha lên chứng giám và dùng bữa cũng như thể hiện được tấm lòng tưởng nhớ, hiếu kính với cha của mình. Mặt khác, bài cúng giỗ cha cũng là một lời khẩn cầu bạn gửi tới thần linh, cầu xin linh hồn của cha ở dưới suối vàng được bình an, đồng thời phù hộ cho con cháu trên trần thế.

Tùy theo điều kiện của mỗi gia đình, lễ cúng giỗ cha có thể tổ chức linh đình hay đơn giản. Nhưng quan trọng nhất là phải thể hiện sự nghiêm túc, chỉn chu và tấm lòng thành kính. Vấn đề vật chất không nên đặt quá nặng, làm mất đi giá trị thiêng liêng của buổi cúng giỗ.

4. Cần chuẩn bị gì cho mâm cúng giỗ cha?

Mỗi vùng miền sẽ có phong tục và cách chuẩn bị mâm cúng giỗ cha khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung trên mâm cúng giỗ cha của người Việt sẽ có các món sau:

Chuẩn bị mâm cúng giỗ cho cha:

 • 01 con gà luộc
 • 01 miếng thịt lợn (heo) luộc
 • 8 chén cơm trắng
 • 8 đĩa xôi
 • Rượu trắng
 • Trà
 • Thuốc
 • Cau tươi
 • Trầu têm cánh phượng
 • 1 mâm ngũ quả
 • 1 lọ hoa tươi
 • 1 bộ đồ cúng, giấy tiền, vàng mã, giấy đất

>> XEM THÊM:

 • Tổng hợp bài cúng ông bà tổ tiên ngày giỗ chuẩn nhất
 • Hướng dẫn cách bày mâm cúng giỗ ông bà tổ tiên chi tiết đầy đủ từ A-Z

Như vậy, qua bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu chi tiết về nội dung bài cúng giỗ cha cũng như cách chuẩn bị mâm cúng giỗ. Hãy chuẩn bị buổi giỗ một cách thành tâm để cha mẹ ở dưới suối vàng cảm nhận được tấm lòng của bạn!

Xem thêm  Mu Bàn Tay và Tầm Quan Trọng của Nốt Ruồi