Văn Khấn Ngày Mùng 1 2 3 Tết: Hướng Dẫn và Ý Nghĩa

Chào mừng bạn đến với bài viết hôm nay! Trên hành trình khám phá lịch sử, chúng ta không thể bỏ qua ngày Tết truyền thống. Trong ngày Tết, việc văn khấn ngày mùng 1, 2, 3 được coi là một nghi thức thiêng liêng. Đó là cách chúng ta thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với tổ tiên, những vị linh thiêng và Phật pháp. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa và hướng dẫn thực hiện văn khấn ngày mùng 1, 2, 3 Tết qua bài viết này!

Nguyện Hương

1. Nguyện Hương Dùng Hương Đốt

Trong nghi thức văn khấn, bạn có thể sử dụng hương để đốt làm nguyện hương. Hương đốt mang ý nghĩa chúng ta truyền tải lòng thành kính và tri ân đến các vị linh thiêng. Bạn có thể nguyện:

“Nguyện đem lòng thành kính,
Gửi theo đám mây hương.
Phảng phất khắp mười phương,
Cúng dường ngôi Tam Bảo.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tính làm lành.
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ.
Tâm Bồ Đề kiên cố,
Chí tu đạo vững bền.
Xa biển khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!”

2. Nguyện Hương Dùng Tâm

Bạn cũng có thể thực hiện nguyện hương bằng tâm. Đó là ý niệm thành tâm và tri ân một cách tấm tắc. Bạn có thể nguyện:

“Nguyện ý thành, tâm kính,
Biến mãn khắp mười phương.
Cúng dường ngôi Tam Bảo,
Thề trọn đời giữ đạo.
Theo tự tính làm lành,
Cùng pháp giới chúng sinh.
Cầu Phật từ gia hộ,
Tâm Bồ Đề kiên cố.
Chí tu đạo vững bền,
Xa biển khổ nguồn mê.
Chóng quay về bờ giác,
Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát!”

Văn Khấn

Sau khi đã thực hiện nguyện hương, chúng ta tiến đến phần văn khấn. Văn khấn là cách chúng ta dùng lời nguyện để tri ân và cầu xin sự ủng hộ của các vị linh thiêng. Hãy thực hiện như sau:

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Người Khác Có Bầu

“Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh chư Thiên, chư Thần Linh cư ngụ tại nơi đất của (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… chứng giám lòng thành và ủng hộ cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):…

Con/chúng con xin đại diện cho toàn thể (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… hiện đang ở tại:… Hôm nay là ngày mùng… Tết năm…, nhân dịp đầu xuân năm mới, con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng xin thỉnh mời.

  • Cúng tại nhà: vong linh các cụ gia tiên tiền tổ họ… hợp duyên, [các vong linh thai nhi của (tên mẹ)… (nếu có)]…
    (Tiếp)
    cùng các vong linh có duyên tại nơi đất của (gia đình, cơ quan, cửa hàng)…, vong linh oan gia trái chủ trên sức khỏe thọ mạng, vong linh oan gia trái chủ cản trở phát triển công việc của (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con cùng các vong linh oan gia trái chủ có duyên oán kết đang báo oán (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con, được về đây thọ tài ẩm thực hiến cúng của (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con (nếu tụng kinh thì đọc thêm: nghe kinh thính pháp cầu giác ngộ giải thoát) và được hoan hỷ trong năm mới này.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)”

Lễ Phật

Sau văn khấn, chúng ta tiếp tục với lễ Phật. Lễ Phật là cách chúng ta chúc nguyện và thể hiện lòng thành kính đối với Phật Thích Ca Mâu Ni. Hãy như sau:

“Đại từ đại bi thương chúng sinh,
Đại hỷ đại xả cứu hàm thức,
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm.
Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (1 chuông)

Xem thêm  Mơ Thấy Bắt được Cá: Ý Nghĩa và Điềm Báo

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời, tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)”

Tán Pháp

Tiếp theo, chúng ta có tán pháp. Tán pháp là cách chúng ta thể hiện lòng tôn kính và sự cầu nguyện. Hãy như sau:

“Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)”

Tụng Kinh

Sau tán pháp, chúng ta có phần tụng kinh. Tụng kinh là cách chúng ta học và thực hành Phật Pháp. Hãy như sau:

a. Ngày Mùng 1

Bài Kinh: Ngày Lành Tháng Tốt

b. Ngày Mùng 2

Bài Kinh: Kinh Doanh Thành Công

c. Ngày Mùng 3

Bài Kinh: Thiết Lập Hạnh Phúc

d. Ngày Mùng 4

Bài Kinh: Cúng Linh
Bài Kinh: Tế Đàn

Cúng Thực

Tiếp theo, chúng ta có phần cúng thực. Cúng thực là cách chúng ta dâng lễ và tôn kính các vị linh thiêng bằng thực phẩm. Hãy như sau:

a. Văn bạch

“Ngày mùng 1: Bài kinh Ngày Lành Tháng Tốt
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh, chư vong linh phù hộ cho (gia đình, nhân viên cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con luôn suy nghĩ nói và làm các việc thiện lành, như Đức Phật dạy trong bài kinh ‘Ngày Lành Tháng Tốt’ để con/chúng con có được hạnh phúc. Nhân dịp đầu xuân năm mới… (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con xin làm điều thiện lành, thực hành Pháp bố thí cúng dường, thành tâm sắm sửa vật thực, dâng lên cúng dường:”

(Thực hành tiếp phần ĐỌC TIẾP sau phần bạch cúng thực ngày mùng 4)

b. Tụng thần chú cúng thực

Nguyện cho các vong linh
Được thọ thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa nơi Tam Bảo
Tu hành cầu thoát khổ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

Xem thêm  Bùa Học Tập Thi Cử

Bạch Cúng Dường Tam Bảo

(Nếu (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này)(Quỳ, chắp tay bạch)

“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Sang canh năm mới…, con/chúng con muốn cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… một năm được tăng trưởng phúc lành, mọi sự cát tường, tiêu trừ nghiệp chướng, nên con/chúng con thành tâm tu bồi cội phúc bằng cách cúng dường hộ trì Tam Bảo tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, cùng chư vong linh.

  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi đất (ở thuộc gia đình, cơ quan, cửa hàng…)…

  • Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho tất cả vong linh đã thỉnh mời. (nếu cúng dường riêng cho từng mục vong linh thì đọc riêng số tịnh tài của từng mục vong linh).

Trường hợp trong (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… có người cần cầu sức khỏe hoặc công danh hoặc thi cử… thì đọc tiếp: Con/chúng con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là… để hồi hướng phúc đến cho (tên)… được…”

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Thỉnh các chúng đã lãnh thọ phước báu, vật thực tại đàn lễ này, cùng con/chúng con xin tùy hỷ với công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển tải Phật pháp
Rộng khắp thế gian” (3 lần)
Nguyện chư vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 vái)

Xem thêm  Ngũ Uẩn Trong Phật Giáo: Phân Tích Về Bản Chất Con Người và Thế Giới

Kệ Cát Tường

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

“Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện ngôi Thượng Sư thương nhiếp thọ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện ngôi Tam Bảo thường gia hộ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ngày đêm sáu thời thường an lành
Trong tất cả thời thảy an lành
Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát
Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát!” (3 lần)
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát! (7 lần)

Phục Nguyện

(Quỳ gối; chắp tay)

“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức trong đàn lễ này, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay nguyện cầu cho tất cả các chúng chư Thiên, chư Thần Linh cùng chư vong linh mà con/chúng con hiến cúng, được kết duyên pháp lữ với (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con, cùng với con/chúng con đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Con/chúng con cũng xin hồi hướng công đức trong đàn lễ này, cùng công đức tạo lập được trong ngày hôm nay đến cho (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con (đọc mong cầu)… và nguyện cả (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… đủ duyên lành cùng nhau tinh tấn tu hành theo Chính Pháp của Phật, và cùng với nhau tu hành cho tới ngày liễu thoát luân hồi sinh tử.

Con/chúng con xin phát nguyện sẽ dâng cúng lễ vật thực trong (3, 4, 5…)… ngày tết, mỗi ngày một lần, tùy vào thời gian trong ngày con/chúng con sắp xếp được. Đến ngày… con/chúng con xin làm lễ cúng mãn tết (dân gian gọi là lễ hóa vàng).

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)”

Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: mõ)

“Công phu công đức có bao nhiêu,
Con xin lấy đó hồi hướng về,
Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh,
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,
Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời,
Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,
Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải mười phương khắp tất cả,
Hết thảy chúng con cùng các loài,
Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (3 chuông)”

Xem thêm  Niệm Danh Hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng; pháp khí: khánh)

“Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm vô thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)”

Tri Ân Và Tùy Hỷ

Chúng ta xin tri ân Tam Bảo, Sư Phụ cùng đại Tăng và các thiện tri thức đã giúp đỡ chúng ta trong tu hành. Xin tùy hỷ hết thảy các vị trong cõi tâm linh đã ủng hộ đàn tràng, đã về đây tu tập Phật Pháp.

Bạch Phật Cúng Thí Thực/Phóng Sinh

(Nếu (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… sắm lễ cúng thí thực, phóng sinh, thì chắp tay bạch Phật, để ra ngoài cúng thí thực. Nếu cúng thí thực mà không phóng sinh, thì không đọc phần xin phóng sinh và ngược lại)

“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con; con/chúng con xin thỉnh hết thảy chư Thiên, Thiện Thần, Hộ Pháp hoan hỷ ủng hộ cho con/chúng con, (gia đình, cơ quan, cửa hàng)… con/chúng con, có sắm sửa vật thực để cúng thí thực (cùng mua chúng sinh để cứu mạng cho chúng) con/chúng con xin phép được ra ngoài tác lễ cúng thí thực (phóng sinh). Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!”

Nếu bạn thực hiện lễ cúng thí thực, hãy tham khảo thông tin tại đây. Nếu bạn muốn thực hiện lễ cúng phóng sinh, hãy tham khảo thông tin tại đây.

Bạch Hạ Lễ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của con/chúng con đã xong, con/chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để con/chúng con xin thọ thực.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về ý nghĩa và cách thực hiện văn khấn ngày mùng 1, 2, 3 Tết. Hãy tiếp tục tìm hiểu và thực hiện những hành trình khám phá lịch sử thú vị khác cùng Khám Phá Lịch Sử.

Bài viết thực hiện bởi Khám Phá Lịch Sử

Bài viết liên quan