Xem Ngày Tốt Gác đòn Dông Theo Tuổi

Xem Ngày Tốt Gác đòn Dông Theo Tuổi

Trong quá trình xây nhà, khi chuẩn bị đổ mái, sẽ cần một bộ phận gọi là đòn đông. Trong tín ngưỡng của người Việt, đòn đông có ý nghĩa quan trọng đối với khung xương của ngôi nhà. Vì vậy, vượng khí, tài lộc của ngôi nhà có gia tăng hay không, phụ thuộc nhiều vào đòn dông.

Quá trình gác đòn dông cũng cần phải xem ngày đẹp, tránh ngày xấu. Mục đích là để kích hoạt vận may mắn, sinh khí tốt cho ngôi nhà. Nhờ vậy, cuộc sống của gia chủ thêm phần giàu sang, sung túc, hạnh phúc và có nhiều niềm vui.

Danh sách các ngày tốt để gác đòn dông trong năm 2022

Ngày Tốt Tháng 1

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 04/01/2022 2/12/2021 Xem
5 06/01/2022 4/12/2021 Xem
7 08/01/2022 6/12/2021 Xem
3 11/01/2022 09/12/2021 Xem
4 12/01/2022 10/12/2021 Xem
6 14/01/2022 12/12/2021 Xem
7 15/01/2022 13/12/2021 Xem
Chủ Nhật 16/01/2022 14/12/2021 Xem
2 17/01/2022 15/12/2021 Xem
3 18/01/2022 16/12/2021 Xem
4 19/01/2022 17/12/2021 Xem
6 21/01/2022 19/12/2021 Xem
Chủ Nhật 23/01/2022 21/12/2021 Xem
5 27/01/2022 25/12/2021 Xem
7 29/01/2022 27/12/2021 Xem
2 31/01/2022 29/12/2021 Xem

Ngày Tốt Tháng 2

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 02/02/2022 02/01/2022 Xem
6 04/02/2022 04/01/2022 Xem
Chủ Nhật 06/02/2022 06/01/2022 Xem
5 10/02/2022 10/01/2022 Xem
7 12/02/2022 12/01/2022 Xem
Chủ Nhật 13/02/2022 13/01/2022 Xem
2 14/02/2022 14/01/2022 Xem
3 15/02/2022 15/01/2022 Xem
4 16/02/2022 16/01/2022 Xem
6 18/02/2022 18/01/2022 Xem
7 19/02/2022 19/01/2022 Xem
2 21/02/2022 21/01/2022 Xem
4 23/02/2022 23/01/2022 Xem
6 25/02/2022 25/01/2022 Xem
Chủ Nhật 27/02/2022 27/01/2022 Xem
Xem thêm  Cây Phong Thủy Tuổi Dần

Ngày Tốt Tháng 3

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
7 05/03/2022 3/2/2022 Xem
2 07/03/2022 5/2/2022 Xem
6 11/03/2022 9/2/2022 Xem
Chủ Nhật 13/03/2022 11/02/2022 Xem
3 15/03/2022 13/02/2022 Xem
4 16/03/2022 14/02/2022 Xem
5 17/03/2022 15/02/2022 Xem
6 18/03/2022 16/02/2022 Xem
7 19/03/2022 17/02/2022 Xem
Chủ Nhật 20/03/2022 18/02/2022 Xem
3 22/03/2022 20/02/2022 Xem
7 26/03/2022 24/02/2022 Xem
2 28/03/2022 26/02/2022 Xem
4 30/03/2022 28/02/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 4

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
6 01/04/2022 01/03/2022 Xem
Chủ Nhật 03/04/2022 03/03/2022 Xem
3 05/04/2022 05/03/2022 Xem
2 11/04/2022 11/03/2022 Xem
4 13/04/2022 13/03/2022 Xem
5 14/04/2022 14/03/2022 Xem
6 15/04/2022 15/03/2022 Xem
Chủ Nhật 17/04/2022 17/03/2022 Xem
2 18/04/2022 18/03/2022 Xem
4 20/04/2022 20/03/2022 Xem
6 22/04/2022 22/03/2022 Xem
Chủ Nhật 24/04/2022 24/03/2022 Xem
3 26/04/2022 26/03/2022 Xem
7 30/04/2022 30/3/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 5

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 04/05/2022 4/4/2022 Xem
Chủ Nhật 08/05/2022 8/4/2022 Xem
3 10/05/2022 10/4/2022 Xem
4 11/05/2022 11/04/2022 Xem
5 12/05/2022 12/04/2022 Xem
7 14/05/2022 14/04/2022 Xem
Chủ Nhật 15/05/2022 15/04/2022 Xem
2 16/05/2022 16/04/2022 Xem
3 17/05/2022 17/04/2022 Xem
5 19/05/2022 19/04/2022 Xem
2 23/05/2022 23/04/2022 Xem
4 25/05/2022 25/04/2022 Xem
6 27/05/2022 27/04/2022 Xem
Chủ Nhật 29/05/2022 29/04/2022 Xem
3 31/05/2022 02/05/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 6

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 02/06/2022 04/05/2022 Xem
2 06/06/2022 08/05/2022 Xem
6 10/06/2022 12/05/2022 Xem
Chủ Nhật 12/06/2022 14/05/2022 Xem
3 14/06/2022 16/05/2022 Xem
4 15/06/2022 17/05/2022 Xem
6 17/06/2022 19/05/2022 Xem
7 18/06/2022 20/05/2022 Xem
Chủ Nhật 19/06/2022 21/05/2022 Xem
3 21/06/2022 23/05/2022 Xem
5 23/06/2022 25/05/2022 Xem
2 27/06/2022 29/05/2022 Xem
4 29/06/2022 1/6/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 7

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
3 05/07/2022 7/6/2022 Xem
5 07/07/2022 9/6/2022 Xem
7 09/07/2022 11/6/2022 Xem
Chủ Nhật 10/07/2022 12/06/2022 Xem
2 11/07/2022 13/06/2022 Xem
4 13/07/2022 15/06/2022 Xem
5 14/07/2022 16/06/2022 Xem
7 16/07/2022 18/06/2022 Xem
Chủ Nhật 17/07/2022 19/06/2022 Xem
4 20/07/2022 22/06/2022 Xem
6 22/07/2022 24/06/2022 Xem
Chủ Nhật 24/07/2022 26/06/2022 Xem
3 26/07/2022 28/06/2022 Xem
5 28/07/2022 30/06/2022 Xem
7 30/07/2022 02/07/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 8

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 03/08/2022 06/07/2022 Xem
6 05/08/2022 08/07/2022 Xem
3 09/08/2022 12/07/2022 Xem
5 11/08/2022 14/07/2022 Xem
6 12/08/2022 15/07/2022 Xem
Chủ Nhật 14/08/2022 17/07/2022 Xem
2 15/08/2022 18/07/2022 Xem
3 16/08/2022 19/07/2022 Xem
4 17/08/2022 20/07/2022 Xem
5 18/08/2022 21/07/2022 Xem
7 20/08/2022 23/07/2022 Xem
4 24/08/2022 27/07/2022 Xem
6 26/08/2022 29/07/2022 Xem
Chủ Nhật 28/08/2022 2/8/2022 Xem
Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Hướng Bếp Tuổi Bính Dần

Ngày Tốt Tháng 9

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 01/09/2022 6/8/2022 Xem
7 03/09/2022 8/8/2022 Xem
2 05/09/2022 10/8/2022 Xem
4 07/09/2022 12/8/2022 Xem
5 08/09/2022 13/08/2022 Xem
6 09/09/2022 14/08/2022 Xem
2 12/09/2022 17/08/2022 Xem
3 13/09/2022 18/08/2022 Xem
5 15/09/2022 20/08/2022 Xem
6 16/09/2022 21/08/2022 Xem
Chủ Nhật 18/09/2022 23/08/2022 Xem
3 20/09/2022 25/08/2022 Xem
5 22/09/2022 27/08/2022 Xem
7 24/09/2022 29/08/2022 Xem
2 26/09/2022 01/09/2022 Xem
6 30/09/2022 05/09/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 10

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
Chủ Nhật 02/10/2022 07/09/2022 Xem
3 04/10/2022 09/09/2022 Xem
7 08/10/2022 13/09/2022 Xem
3 11/10/2022 16/09/2022 Xem
4 12/10/2022 17/09/2022 Xem
5 13/10/2022 18/09/2022 Xem
6 14/10/2022 19/09/2022 Xem
7 15/10/2022 20/09/2022 Xem
Chủ Nhật 16/10/2022 21/09/2022 Xem
3 17/10/2022 22/09/2022 Xem
6 21/10/2022 26/09/2022 Xem
Chủ Nhật 23/10/2022 28/09/2022 Xem
3 25/10/2022 01/10/2022 Xem
2 31/10/2022 7/10/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 11

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
4 02/11/2022 9/10/2022 Xem
6 04/11/2022 11/10/2022 Xem
Chủ Nhật 06/11/2022 13/10/2022 Xem
2 07/11/2022 14/10/2022 Xem
5 10/11/2022 17/10/2022 Xem
7 12/11/2022 19/10/2022 Xem
Chủ Nhật 13/11/2022 20/10/2022 Xem
2 14/11/2022 21/10/2022 Xem
3 15/11/2022 22/10/2022 Xem
5 17/11/2022 24/10/2022 Xem
7 19/11/2022 26/10/2022 Xem
2 21/11/2022 28/10/2022 Xem
Chủ Nhật 27/11/2022 04/11/2022 Xem
3 29/11/2022 06/11/2022 Xem

Ngày Tốt Tháng 12

Thứ Dương lịch Âm lịch Chi tiết
5 01/12/2022 08/11/2022 Xem
7 03/12/2022 10/11/2022 Xem
6 09/12/2022 16/11/2022 Xem
7 10/12/2022 17/11/2022 Xem
Chủ Nhật 11/12/2022 18/11/2022 Xem
2 12/12/2022 19/11/2022 Xem
3 13/12/2022 20/11/2022 Xem
4 14/12/2022 21/11/2022 Xem
5 15/12/2022 22/11/2022 Xem
Chủ Nhật 18/12/2022 25/11/2022 Xem
3 20/12/2022 27/11/2022 Xem
5 22/12/2022 29/11/2022 Xem
2 26/12/2022 4/12/2022 Xem
6 30/12/2022 8/12/2022 Xem

Cách chọn ngày gác đòn đông

Xem Ngày Gác Đòn Dông

Để chọn ngày đẹp trong tháng, bạn cần tiến hành tra cứu lịch vạn niên. Sau đó, áp dụng lý thuyết về Ngũ hành, Thiên can, Địa chi để chọn ra ngày đẹp hợp tuổi gia chủ.

Nên tránh những ngày xung khắc tuổi và ngày xấu, vì có thể gây nhiều bất lợi cho quá trình thi công cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của gia chủ sau này.

Xem thêm  Tuổi Tý và vận hạn năm 2023

Ngày đẹp là những ngày có sao tốt chiếu, chẳng hạn: Thiên đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức hợp, Thiên Đức hợp, Thiên Phú, Thiên Phúc, Thiên Ân, Thiên hỷ, Nguyễn Ân. Nên chọn các trực: Mãn, Bình, Thành, Khai để tiến hành gác đòn đông.

Những ngày xấu cần tránh là: Ngày Tam Nương, ngày Nguyệt Kỵ, ngày Sát chủ.

Chọn giờ Hoàng Đạo

Giờ Hoàng Đạo là những khung giờ đẹp trong một ngày, tiến hành góc đòn đông vào giờ này sẽ mang tới nhiều vận may cho gia chủ. Ngoài ra, nên tránh những khung giờ Hắc Đạo (giờ xấu) trong ngày.

Lễ vật cúng gác đòn đông

Nghi thức cúng gác đòn đông diễn ra đơn giản, không cần quá cầu kỳ. Điều quan trọng nhất là sự nghiêm trang, thể hiện được lòng thành kính của gia chủ tới các vị thần linh và tổ tiên.

Tùy vào điều kiện của mỗi gia đình mà có thể chuẩn bị lễ vật. Gợi ý gồm:

  • Gà trống, đĩa xôi, đĩa muối.
  • Một bát gạo, nước, rượu.
  • Thuốc lá, chè.
  • Quần áo vàng của Quan Thần linh, tiền vàng.
  • Oản, lá trầu, cau, hương.
  • Hoa quả, bánh trái.

Để tra cứu ngày lành tháng tốt, hợp tuổi để gác đòn dông, hãy sử dụng chức năng “Xem ngày đẹp” trên Khám Phá Lịch Sử. Chức năng này được xây dựng dựa trên các lý thuyết âm dương, ngũ hành, lịch vạn sự, đảm bảo cho kết quả chính xác, giúp bạn tra cứu nhanh chóng và đơn giản.