Công đức Bảo Sơn Thần Chú

Video công đức bảo sơn thần chú

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú, còn được gọi là “Công Đức Bửu Sơn Thần Chú”, là một bài chú ngắn trong Thập chú, thuộc hệ thống công phu của Thiền Môn. Oai lực của bài chú này được mô tả là không thể vượt qua, theo Nhị Khóa Hiệp Giải:

“Nếu bạn tụng niệm bài chú này, công đức đạt được sẽ ngang bằng việc lạy 4 vạn năm nghìn bốn trăm biến Đại Phật Danh kinh, hoặc tụng niệm 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến Đại Tạng Kinh. Vì dù bạn đã tạo ra tội ác lớn đến mức đầy mười cõi, và phải chịu đọa vào địa ngục lớn không thấy cùng, khi đến cuối cùng, bạn vẫn có thể được tái sinh vào thế giới Cực lạc của đức Phật A Di Đà và thăng cấp thành phẩm tối cao, nếu bạn tâm thành tụng bài chú này.”

So sánh các bản Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Theo các tư liệu trong kinh sách, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú được thể hiện qua 3 phiên bản, có những khác biệt nhất định.

1. Bộ Mật Tông

Theo “Bộ Mật Tông” của Ngài Thích Viên Đức Dịch, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú được gọi là Công Đức Bảo Sơn Đà La Ni. Nội dung như sau:

 1. Nam Mô Phật Ðà da
 2. Nam Mô Ðạt Ma da
 3. Nam Mô Tăng Già da
 4. Án
 5. Tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.
Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Phật

(Khi đọc, hộ có thể đọc là hồ, đô có thể đọc là độ, chỉ có thể đọc là giá, ba có thể đọc là bà, lị có thể đọc là nĩ khứ thinh.)

Kinh Ðại Tập nói: Nếu bạn tụng bài chú này một lần, công đức thu được tương đương việc lễ Đại Phật Danh kinh 4 vạn năm ngàn bốn trăm biến, cũng như tụng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến Đại Tạng Kinh. Dù bạn đã tạo ra tội ác trong hơn mười cõi nước, và phải chịu đọa vào địa ngục, khi kết thúc cuộc đời, bạn vẫn có thể được tái sinh vào thế giới Tây Phương Cực lạc và trở thành người thượng sảnh.

2. Nhị Khóa Hiệp Giải

Theo “Nhị Khóa Hiệp Giải”, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú được gọi là “Công Đức Bửu Sơn Thần Chú”. Nội dung như sau:

 1. Nam mô Phật đà da
 2. Nam mô đạt ma da
 3. Nam mô Tăng già da
 4. Án
 5. Tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ lỵ ba, kiết lỵ bà, tất đạt rị, bố rô rị ta phạ ha.

3. Mật chú viên nhân vãng sanh tập

Theo “Mật chú viên nhân vãng sanh tập”, Công Đức Bảo Sơn Thần Chú được gọi là “Công Đức Sơn Đà La Ni Chú”. Tuy nội dung chú trong phiên bản này khác lạ, nhưng có thể trích dẫn như sau:

 1. Nại ma
 2. Mạc nãi dã
 3. Nại na nại
 4. Linh ma dã
 5. Nại ma san át dã
 6. Tây ninh
 7. Hô lỗ lỗ (rô rô)
 8. Tây nại lỗ
 9. Cát lặc bát
 10. Tây nại linh
 11. Bố lỗ linh
 12. Sa ha

Những mối nghi về Công Đức Bảo Sơn Thần Chú

Đáng chú ý, theo Nhị Khóa Hiệp Giải, nguồn gốc của Công Đức Bửu Sơn Thần Chú chưa rõ từ đâu? Ngoài ra, nó cũng không được nhắc đến trong Ðại Tạng. Về cuốn “Mật chú viên nhân vãng sanh tập”, có một bài thần chú được gọi là “Công đức vãng sanh tập”, và cũng có một bài thần chú khác được gọi là “Công đức sơn Ðà La Ni”. Dù có sự khác biệt trong cách dịch, nhưng hai bài chú này có thể là một.

Xem thêm  Mơ Thấy Ba Ba và Những Điềm Báo Thần Kỳ

Trong cuốn Viên nhân Vãng sanh tập, có trích dẫn lời từ Kinh Ðại Tập như sau:

“Nếu bạn tụng niệm bài chú này, công đức thu được tương đương việc lễ Đại Phật Danh kinh 4 vạn năm ngàn bốn trăm biến, cũng như tụng niệm 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến Đại Tạng Kinh. Dù bạn đã tạo ra tội ác trong hơn mười cõi, và phải chịu đọa vào địa ngục, khi kết thúc cuộc đời, bạn vẫn có thể được tái sinh vào thế giới Cực lạc của đức Phật A Di Đà và trở thành người thượng sảnh.”

(Trong Kinh Đại Tập, không có đề cập đến bài chú này. Có thể rằng nó có thể xuất hiện trong một phiên bản dịch Kinh Đại Tập khác? Nếu ai đọc bài viết này có kiến thức sâu về vấn đề này, xin vui lòng giải đáp giúp tôi! – Tuệ Tâm.)

Thần chú “Công đức bửu sơn” có thể giải thích như sau: Người nghiện công việc được gọi là công, công việc nghiêm túc chính là đức. Nếu bạn tâm thành tụng bài chú này, công việc là đủ ba phần đức. Tỷ như Ma Ni bửu châu: thân thể nó tròn sạch, đó là đức của pháp thân; nó sáng suốt từ trong ra ngoài, đó là đức của bát nhã; nó tạo ra vật chất như núi sấm sét, đó chính là đức của giải thoát. Bài chú ở trong tâm, vì vậy nó hoàn toàn đúng ba đức.

Sơn: Núi có khả năng tạo ra các khoáng vật quý giá, và tâm cũng có thể tạo ra cảnh vật. Núi và pháp tánh đều tạo ra công đức, vì thế người thụ trì thần chú này có thể mong ước sử dụng những tài sản quý giá của tánh khí để đạt được cảnh giác.”

Xem thêm  Thực hiện nghi thức cúng ông Thần Tài hàng ngày

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú – Thầy Trí Thoát Tụng

Tuệ Tâm 2021.