Thần Chú Bát Nhã Tâm Kinh

Video thần chú bát nhã tâm kinh

1. Bản thân Tâm Kinh là một đại thần chú:

 • Câu văn trong Bát Nhã Tâm Kinh đã chính xác miêu tả: “Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật, không dối lừa.”
 • Tâm Kinh có sức mạnh và tác động lớn trong quá trình tu hành đến sự giác ngộ hoàn thiện của hành giả.
 • Tâm Kinh là cần thiết cho mọi người trong quá trình tu hành. Ngay cả Phật đã giác ngộ vẫn sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh, như đã được nêu trong kinh Đại Bát Nhã.

2. Câu thần chú trong Bát Nhã Tâm Kinh:

 • Nguyên văn tiếng Phạn là:
  “Gate Gate Pāragate Pārasaṃgate Bodhi Svāhā”
 • Phiên âm câu chú này sang chữ Hán trong tiếng Trung Quốc:
  “揭帝 揭帝 般羅揭帝 般羅僧揭帝 菩提 僧莎訶”
 • Người Việt chúng ta đọc theo âm Hán Việt thành:
  “Yết Đế Yết Đế Ba La Yết Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha”
 • Vậy câu chú này đọc theo phiên âm trực tiếp từ tiếng Phạn sang tiếng Việt là:
  “Ga-tê Ga-tê Paa-ra-ga-tê Paa-ra-xân-ga-tê Bô-đi Xoaa-haa”
 • Đọc câu chú theo phiên âm trực tiếp như vậy, âm thanh sẽ gần giống với câu tiếng Phạn. Nhưng khi đọc theo âm Hán Việt thì sẽ có chút khác biệt.

3. Ý nghĩa của câu thần chú:

3.1 Căn cứ trên ý nghĩa của từ ngữ:

 • “Gate” có nghĩa là đi.
 • “Pāragate” có nghĩa là đi qua bờ bên kia.
 • “Pārasaṃgate” có nghĩa là đi hoàn toàn qua bờ bên kia.
 • “Bodhi” có nghĩa là sự giác ngộ.
 • “Svāhā” là lời tán thán, có nghĩa như Ôi! Cầu xin được phước lành!
Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Rắn Cắn Người Khác: Điềm Báo Gì?

3.2 Ý nghĩa của câu thần chú theo các thánh tăng:

Theo các thánh tăng và đại sư, câu thần chú này có ý nghĩa đặc biệt. Dưới đây là lời giải thích từ một số vị:

 • Ngài Pháp Tạng cho rằng câu thần chú không thể giải thích và chỉ dành cho người tụng niệm. Câu thần chú này giúp loại bỏ chướng ngại và mang lại ân huệ và sự che chỡ.
 • Ngài Huệ Trung cho rằng câu thần chú này tập trung vào tâm. Hành giả không thể thông qua tâm để tìm tâm, không thể đặt một mức cuối cho tâm, và không thể tìm tâm bởi vì nó không có địa điểm cụ thể.
 • Các ngài và thiền sư Ấn Độ và Tây Tạng thường tìm hiểu ý nghĩa ẩn tàng của câu thần chú này. Câu thần chú này có thể biểu thị mức độ hiểu biết về Tánh Không và các giai đoạn trên con đường đến giác ngộ.

Đối với việc giải thích câu thần chú này, chúng ta cần suy ngẫm và không ai có thể khẳng định giải thích của mình là chính xác. Tuy nhiên, nguồn gốc của câu thần chú này từ kinh Vệ Đà và tùy thuộc vào cách thức tụng niệm và tâm thái của người tụng niệm để đạt được tác dụng của thần chú.