Thần Chú Vãng Sanh

Video thần chú vãng sanh

Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Việt:

Nam-mô a di đa bà dạ Ða tha dà đa dạ Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ A di rị đa tất đam bà tỳ A di rị đa tì ca lan đế A di rị đa, tì ca lan đa Dà di nị dà dà na Chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Ý nghĩa của Chú Vãng Sanh

chu vang sanh

Vãng sanh có vai trò quan trọng trong việc quyết định cuộc sống sau này của chúng ta. Thần Chú Vãng Sanh, còn được gọi là mật ngôn của Tịnh độ, là một thần chú phổ biến được sử dụng trong các buổi lễ Tịnh độ và cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh Tịnh độ Đà la ni. Từ tên gọi Đà la ni (tổng trì, thâu nhiếp vạn pháp, tạm gọi là chơn ngôn hoặc thần chú), chúng ta có thể thấy rằng thần chú này có tác dụng loại bỏ các gốc rễ của tất cả những nghiệp chướng căn bản, để chúng ta có thể được vãng sanh về Cực lạc.

Theo Kinh Niệm Phật Ba la mật, phẩm thứ 7 (HT.Thích Thiền Tâm dịch), Bồ tát Phổ Hiền đã nói thần chú Đà la ni này để giúp cho chúng ta được vãng sanh về Tịnh độ: “Lúc bấy giờ, Bồ tát Phổ Hiền đã nói với Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn! Bởi vì thương tưởng đến chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp, khi đó kiếp số ngắn ngủi, phước đức kém thiếu, loạn trược tăng nhiều, và rất ít người tu tập chân thật. Con sẽ ban cho những người niệm Phật thần chú Đà la ni này để bảo vệ tâm thân, diệt trừ tận gốc rễ của những nghiệp chướng, loại bỏ mọi phiền não, để chúng mau chóng vãng sanh về Cực lạc. Thần chú này được nêu lên như sau: Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ, a di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha.”

Xem thêm  Nốt Ruồi Sau Lưng Phụ Nữ

Người niệm Phật cần giữ giới, ăn chay, và tâm khẩu ý đều phải thanh tịnh. Trong suốt sáu khoảng thời gian trong một ngày, mỗi khoảng thời gian nên tụng 21 biến. Như vậy, chúng ta có thể loại bỏ nghiệp tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác và hủy báng Chánh pháp. Thường thì Phật A Di Đà sẽ hiện lên trên đỉnh đầu. Cuộc sống sẽ ổn định, và chúng ta sẽ được phước lạc. Khi thở cuối cùng, chúng ta sẽ được vãng sanh theo ý muốn. Nếu trì tụng đến ba chục ngàn biến, chúng ta sẽ nhìn thấy Phật ngay trước mặt.

Cho đến ngày nay, hầu hết các tu sĩ Tịnh độ thường niệm thần chú Vãng sanh theo phiên âm tiếng Hán. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể niệm theo văn bản gốc tiếng Phạn (đã được phiên âm) và tìm hiểu thêm về ý nghĩa của thần chú này.

Chú Vãng Sanh có tầm quan trọng to lớn, vì vậy những người tu pháp môn Tịnh độ luôn niệm trong đời sống để đạt được hạnh phúc tột cùng.

NAMO AMITÀBHÀYA Nam mô a di đa bà dạ Quy mệnh Vô Lượng Quang (A Di Đà)

TATHÀGATÀYA Đa tha già đa dạ Như Lai

TADYATHÀ Đa địa dạ tha Như vậy, liền nói Chú là

AMRTODBHAVE (AMRÏTA UDBHAVE) A di rị đô bà tỳ Cam Lộ hiện lên

AMRTA SAMBHAVE A di rị đa tất đam bà tỳ Cam Lộ phát sinh

AMRTA VIKRÀNTE A di rị đa tỳ ca lan đá Cam Lộ dũng mãnh

AMRTA VIKRÀNTA GAMINI A di rị đa tỳ ca lan đa già di nị Đạt đến Cam Lộ Dũng mãnh

GAGANA KÌRTTI KARE Già già na, chỉ đa ca lệ Rải đầy Hư Không

SVÀHÀ Ta bà ha Thành tựu cát tường

Vì vậy, chúng ta có thể thấy rằng Thần Chú Vãng Sanh, còn được gọi là “bạt nhứt thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh Tịnh Độ Đà La Ni”, đã được Bồ Tát Phổ Hiền đưa ra trong buổi pháp hội tại Linh Sơn để giúp đỡ chúng ta trong thời kỳ sau này. Theo lời dạy của Bồ Tát, nếu có ai đề ra nguyện vọng vãng sanh về Cực Lạc nhưng do phước mỏng và nghiệp dày mà chưa đạt được tâm niệm Phật chân thành, họ có thể nhờ vào công đức của Thần Chú Vãng Sanh để thực hiện nguyện vọng của mình. Hành giả cần tuân thủ giới và niệm Phật chú này với tâm tịnh, đảm bảo rằng mỗi ngày tụng 6 thời, mỗi thời tụng 21 biến, để chắc chắn loại bỏ mọi gốc rễ của những nghiệp chướng, bất kể đó là nghiệp tứ trọng hay tội ác.

Xem thêm  Khám Phá Lịch Sử: Lễ Cúng Đầy Tháng Cho Bé Gái

Thần Chú Vãng Sanh có tầm quan trọng to lớn như vậy, nên những người tu pháp môn Tịnh Độ luôn niệm chú này để hướng tới cuộc sống hạnh phúc và an lạc.

Viên Ngộ dịch

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Khám Phá Lịch Sử.