Thần Chú và Ý Nghĩa Sâu Sắc

Video thần chú mật tông

Thần Chú trong Lịch Sử

Thần Chú, còn được gọi là Dhàrani (Đà ra ni, Đà la ni) trong tiếng Phạn và Tổng Trì trong tiếng Hán, là một khái niệm trong đạo Phật. Thần Chú, hay còn được gọi là Mantra trong tiếng Anh, mang ý nghĩa bao trùm tất cả Pháp và gìn giữ tư tưởng cao thượng từ vô lượng diệu nghĩa của nội tâm. Câu “Thần Chú” là một “Tâm Ý” của chư Phật và Bồ Tát đối với chúng sinh. Thần Chú vốn mang ý nghĩa rất bí mật và chỉ có bổn tôn và chư Phật mới hiểu được.

Ý Nghĩa của Thần Chú

Thần Chú của Phật có công năng phá tà lập chánh, tiêu diệt nghiệp ác, phá được vọng tưởng tà quấy, phát sanh trí huệ, tăng trưởng phước đức căn lành, ngăn trừ tội lỗi, và cứu độ người thoát khỏi ma nạn. Nó cũng giúp đưa người từ cõi Phàm đến cõi Thánh một cách nhanh chóng và gần gũi cùng cảm ứng đạo giao với Phật, Bồ Tát và Thánh Thần. Trái lại, Thần Chú của Tà đạo chỉ mang lại tà ác và hại người. Thần Chú, mặc dù không thể giải nghĩa ra được, nhưng nếu được thọ trì chân thành và thành kính, thì sẽ mang lại những kỳ diệu khó nghĩ bàn. Hiệu lực của việc trì Chú chỉ riêng người chuyên trì Chú mới hiểu rõ.

Câu Chú và Công Đức

Một câu Thần Chú thường chứa đựng một bộ Kinh. Ví dụ như câu trong Bát Nhã Tâm Kinh hoặc câu trong Đại Bi Tâm Đà La Ni. Câu Thần Chú này có hiệu lực và công đức vô cùng kỳ diệu, nhưng chỉ có người trì thành tâm mới cảm nhận được. Ngoài ra, cần phải hiểu rằng câu chân ngôn (Thần Chú) và câu niệm Phật không hoàn toàn giống nhau. Cả hai đều có khả năng đưa hành giả về nơi Tịnh Độ và vãng sanh về cõi cực lạc, nhưng chỉ chuyên Niệm Phật mới được vãng sanh.

Xem thêm  Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Hàm Dưới: Điềm Báo Và Ý Nghĩa

Tổ Sư Thích Thiền Tâm và Thần Chú

Tổ Sư Thích Thiền Tâm đã phối hợp cả hai phần của Thần Chú (mật và tịnh) lại. Sự kết hợp này làm tăng hiệu lực và kiến hiệu của Thần Chú. Hành giả khi trì niệm Thần Chú này sẽ được chư Phật phóng quang và nhận đạt. Đồng thời, tâm của hành giả sẽ trở nên trong sáng và mát mẻ, tiêu tan hết những phiền não. Khi đạt đến sự lâm chung, hành giả sẽ nhìn thấy đức A Di Đà Như Lai cùng với vô lượng Bồ Tát đến bao che, an ủi và tiếp dẫn. Hành giả sẽ được sanh về một trong 9 phẩm sen ở cõi Cực Lạc.

Mời quý Phật tử cùng khám phá thêm về Khám Phá Lịch Sử để hiểu rõ hơn về Thần Chú và các khía cạnh sâu sắc của nó.